สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านทุ่งเทิง สพป. เลย เขต ๓

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ โรงเรียนอนุบาลด่านซ้าย โรงเรียนด่านซ้าย โรงเรียนบ้านนาทุ่ม โรงเรียนบ้านโพนหนอง โรงเรียนบ้านหนองผือ
ระหว่าง วันที่ 13-16 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.4-ป.6 57 เข้าร่วม 12 1. เด็กหญิงสุมิตรา  บุญเรือง
 
1. นายอนุชา  ยวงคำ
 
2 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 48 เข้าร่วม 8 1. เด็กชายทศวรรษ  สังแก้ว
 
1. นางสาวดวงกมล  ดวงใจ
 
3 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 20 เข้าร่วม รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายสุรเดช  ศรีคำ
 
1. นางสาวดวงกมล  ดวงใจ
 
4 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อนกระดาษพับ ป.1-ป.3 33.82 เข้าร่วม 12 1. เด็กชายณัฐวัฒน์  เชื้อบุญมี
2. เด็กชายเหนือตะวัน  หลานวงศ์
 
1. นางสาวรัตน์ธิกรณ์  คำนัน
 
5 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ป.4-ป.6 51 เข้าร่วม 10 1. เด็กหญิงศิรินทิพย์  วังคีรี
 
1. นางกฤษติยา  อิ่มผักแว่น