สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านทุ่งเทิง สพป. เลย เขต ๓

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ โรงเรียนอนุบาลด่านซ้าย โรงเรียนด่านซ้าย โรงเรียนบ้านนาทุ่ม โรงเรียนบ้านโพนหนอง โรงเรียนบ้านหนองผือ
ระหว่าง วันที่ 13-16 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กลอนสุภาพ ม.1-ม.3 78 เงิน 4 1. นางสาวกมลรัตน์  ศรีพรหม
2. เด็กหญิงสุภัสสร  แสงราช
 
1. นางสาวนพาพันธ์  เนาว์แก้ว
2. นางสมศรี  ช่วยชาติ
 
2 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 73.25 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายทัศนัย  ทองช่วง
2. เด็กหญิงนริศรา  ศรีชามุข
3. เด็กชายนิธิพงษ์  พวงทอง
 
1. นางสมศรี  ช่วยชาติ
2. นางสาวนพาพันธ์  เนาว์แก้ว
 
3 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.4-ป.6 75 เงิน 7 1. เด็กหญิงชลธิชา  ภูมิจันทึก
 
1. นายประคอง  ยศพิมพ์
 
4 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งชาย ม.1-ม.3 74 เงิน 4 1. เด็กชายนครินทร์  กองไธสง
 
1. นางฉวีวรรณ  พาแก้ว
 
5 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ม.1-ม.3 72 เงิน 8 1. เด็กหญิงกมลชนก  อยู่กระทุ่ม
 
1. นางฉวีวรรณ  พาแก้ว
 
6 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 72.6 เงิน 5 1. เด็กหญิงญดาพร  นันทพรม
 
1. นางฉวีวรรณ  พาแก้ว
 
7 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 74 เงิน 4 1. เด็กชายนครินทร์  กองไธสง
 
1. นางฉวีวรรณ  พาแก้ว
 
8 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 73 เงิน 6 1. เด็กหญิงญดาพร  นันทพรม
 
1. นางฉวีวรรณ  พาแก้ว