สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านท่าศาลา สพป. เลย เขต ๓

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ โรงเรียนอนุบาลด่านซ้าย โรงเรียนด่านซ้าย โรงเรียนบ้านนาทุ่ม โรงเรียนบ้านโพนหนอง โรงเรียนบ้านหนองผือ
ระหว่าง วันที่ 13-16 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 40.7 เข้าร่วม 9 1. เด็กชายนันทกร  อินปลัด
2. เด็กชายภราดร  คุณนา
3. เด็กชายอนันต์  ศรีชมษร
 
1. นายประสิทธิ์  ชำนาญ
2. นายสุรสิทธิ์  สินเธาว์
 
2 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6 2.01 เข้าร่วม 11 1. เด็กชายจิรายุทธ์  ทองปั้น
2. เด็กชายธนวัฒน์  ต้นพนม
 
1. นายประสิทธิ์  ชำนาญ
2. นายสุรสิทธิ์  สินเธาว์
 
3 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6 52.81 เข้าร่วม 7 1. เด็กชายอภิสิทธิ์  นามกันยา
2. เด็กชายอลงกรณ์  วงศ์คำโสม
 
1. นายประสิทธิ์  ชำนาญ
2. นายสุรสิทธิ์  สินเธาว์