สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านทับกี่ สพป. เลย เขต ๓

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ โรงเรียนอนุบาลด่านซ้าย โรงเรียนด่านซ้าย โรงเรียนบ้านนาทุ่ม โรงเรียนบ้านโพนหนอง โรงเรียนบ้านหนองผือ
ระหว่าง วันที่ 13-16 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.1-ป.3 45 เข้าร่วม 14 1. เด็กหญิงกานติมา   คำบุดษิ
 
1. นางสาวนิรมล  ด้วงลา
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.1-ม.3 57.27 เข้าร่วม 8 1. เด็กหญิงเพ็ญสุดา  วังพรม
 
1. นางเอวิกา  จันทวงษ์
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.1-ป.3 58.75 เข้าร่วม 8 1. เด็กหญิงภัทรานิษฐ์   เสริมสถาน
 
1. นางสาวนิรมล  ด้วงลา
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3 54 เข้าร่วม 7 1. เด็กหญิงเพ็ญนภา  อุปปัญญาคำ
 
1. นางสาวเอวิกา  จันทวงษ์
 
5 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 66.5 ทองแดง 11 1. เด็กหญิงณัฏฐินีย์   ดีรบรัมย์
 
1. นางสาวนิรมล  ด้วงลา
 
6 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 84.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงอัญชลี  ศิริ
 
1. นางเอวิกา  จันทวงษ์
 
7 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 3 เข้าร่วม 4 1. เด็กชายศรัณย์  ศรีบุญ
 
1. นางดวงใจ  พรหมนนท์
 
8 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 27 เข้าร่วม รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงเพชรลดา  กันยาประสิทธิ์
2. เด็กหญิงเพ็ญนภา  อุปปัญญาคำ
 
1. นางดวงใจ  พรหมนนท์
2. นางเอวิกา  จันทวงษ์
 
9 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 4 เข้าร่วม 5 1. เด็กหญิงเพ็ญนภา  อุปปัญญาคำ
 
1. นางดวงใจ  พรหมนนท์
 
10 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 52 เข้าร่วม 5 1. เด็กชายณัฐวุฒิ  พายัพ
2. เด็กชายธีระพัฒน์  สถานทง
3. เด็กชายวิวัฒน์  ขันทองเฮ้า
 
1. นายบุญยิ่ง  พิบุตร
2. นางสาวชุลีพร  บุญศร
 
11 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 55.75 เข้าร่วม 5 1. เด็กหญิงขวัญชนก  ศิลากุล
2. เด็กหญิงขวัญนภา  ศรีชามก
3. เด็กหญิงมลชิดชา  พายัพ
 
1. นายบุญยิ่ง  พิบุตร
2. นางสาวชุลีพร  บุญศร
 
12 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 81 ทอง 5 1. เด็กหญิงกัญญาภัทร  ต้นบุญ
2. เด็กหญิงอาทิตยา  พรมมาวัน
3. เด็กหญิงเพชรลดา  กันยาประสิทธิ์
 
1. นายบุญยิ่ง  พิบุตร
2. นางสาวชุลีพร  บุญศร
 
13 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กชายชินดนัย  ศิริ
2. เด็กหญิงเพชรลดา  กันยาประสิทธิ์
3. เด็กหญิงเพ็ญนภา  อุปปัญญาคำ
 
1. นายบุญยิ่ง  พิบุตร
2. นางสาวชุลีพร  บุญศร
 
14 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 75 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายธนโชติ  พิมพ์พุฒิ
2. เด็กชายสุุชาติ  วังคีรี
 
1. นายศฤงคาร  หล้ากันหา
2. นายพรหมมินทร์  บุญชู
 
15 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 75 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายชินรงค์  เลียงกาทิพย์
2. เด็กชายนุกูล  เลียงกาทิพย์
 
1. นายศฤงคาร  หล้ากันหา
2. นายพรหมมินทร์  บุญชู
 
16 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กชายกุลเดช  แก้วขาว
2. เด็กชายพีรพัฒน์   ตันตุลา
3. เด็กหญิงสุกัญญา  วงค์คำจันทร์
4. เด็กหญิงสุธิดา   พันไทย
5. เด็กหญิงสุริตา  สีแสง
 
1. นางดวงใจ  พรหมนนท์
2. นายบุญยิ่ง  พิบุตร
 
17 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายธนโชติ  พิมพ์พุฒิ
2. เด็กหญิงพิชชาพร  ผินสูงเนิน
3. เด็กหญิงศศิประภา  กันยาประสิทธิ์
4. เด็กหญิงศิริลักษณ์  เลียงกาทิพย์
5. เด็กหญิงสโรชา  กันยาประสิทธิ์
 
1. นางสมลักษณ์  วิบูลย์คำ
2. นางสาวเบญจมาศ  บุตรสมบัติ
 
18 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 89.2 ทอง 12 1. เด็กชายอภิเชษฐ์  พิมพ์เสนา
2. เด็กหญิงไอรดา  คำบุดษิ
 
1. นายวรวัฒน์  มุงคุณ
2. นางสมลักษณ์  วิบูลย์คำ
 
19 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 50 เข้าร่วม 5 1. เด็กหญิงดวงกมล  พิมพ์เสนา
2. เด็กหญิงศศิประภา  กันยาประสิทธิ์
 
1. นายกฤตยา  คำพิลา
2. นายพิเชษฐ์  วิบูลย์คำ
 
20 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 64 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายภคพงษ์  แก้วขาว
 
1. นางสาววิศนันท์  อุปไมยอธิชัย
 
21 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 64 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงอาทิตยา  พรมมาวัน
 
1. นางดวงใจ  พรหมนนท์
 
22 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กหญิงสุปรียา  กันยาประสิทธิ์
2. เด็กหญิงเพชรลดา  กันยาประสิทธิ์
 
1. นางสาววิศนันท์  อุปไมยอธิชัย
2. นางสาวบังอร  เลิกนอก
 
23 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งชาย ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายชยพัทธ์  ขันทองเฮ้า
 
1. นางสาววิศนันท์  อุปไมยอธิชัย
 
24 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ม.1-ม.3 85.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงสุกัญญา  วงค์คำจันทร์
 
1. นางสาววิศนันท์  อุปไมยอธิชัย
 
25 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ชาย ป.1-ป.6 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายปรีชาพล   ริบรวมทรัพย์
 
1. นางสาววิศนันท์  อุปไมยอธิชัย
 
26 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ป.1-ป.6 75.66 เงิน 9 1. เด็กหญิงเพชราภรณ์   วังคีรี
 
1. นางสาววิศนันท์  อุปไมยอธิชัย
 
27 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ชาย ป.1-ป.6 81 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายปรีชาพล   ริบรวมทรัพย์
 
1. นางวนิดา  ไชยพงษ์
 
28 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง หญิง ป.1-ป.6 81.33 ทอง 4 1. เด็กหญิงพลอยพรรณ   แก้วศรี
 
1. นางวนิดา  ไชยพงษ์
 
29 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3 81.6 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายชยพัทธ์  ขันทองเฮ้า
 
1. นางวนิดา   ไชยพงษ์
 
30 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 80.3 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงสุกัญญา  วงค์คำจันทร์
 
1. นางวนิดา   ไชยพงษ์
 
31 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ชาย ป.1-ป.6 -1 - 1. เด็กชายธีรพัฒน์  สถานทง
 
1. นางสาวบังอร  เลิกนอก
 
32 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายธนาวุฒิ  ศิริ
 
1. นางสาวบังอร  เลิกนอก
 
33 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 83 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายวีรพงษ์  ศรีแสง
 
1. นางสาววิศนันท์  อุปไมยอธิชัย
 
34 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงอาริสา  คำเกษ
 
1. นางวนิดา   ไชยพงษ์
 
35 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ชาย ป.1-ป.6 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายปรีชาพล   ริบรวมทรัพย์
 
1. นางวนิดา  ไชยพงษ์
 
36 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ หญิง ป.1-ป.6 77 เงิน 7 1. เด็กหญิงวรัญญา   สุธงสา
 
1. นางวนิดา  ไชยพงษ์
 
37 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3 90.65 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายคชรัตน์  พิมพ์เสนา
2. เด็กชายจักรภพ  เป่งแก้ว
3. เด็กหญิงณัฏฐนันท์  สุวรรณสิงห์
4. เด็กหญิงดวงหทัย  นาคเมือง
5. เด็กหญิงนัฐรดี  ศรีพรม
6. เด็กหญิงนิราวรรณ  เย็นขัน
7. เด็กชายปราโมทย์  คำนัน
8. เด็กชายพัฒนพงษ์  อยอยสกุล
9. เด็กหญิงอรัญญา  โสประดิษฐ์
10. เด็กชายเอกรักษ์  เชื้อบุญมี
 
1. นางสาววิศนันท์  อุปไมยอธิชัย
2. นางสาวบังอร  เลิกนอก
3. นางเอวิกา  จันทวงษ์
 
38 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ป.4-ป.6 63 ทองแดง 11 1. เด็กหญิงพิยดา   วงศ์มูลดิษฐ์
 
1. นางสาวบังอร  เลิกนอก
 
39 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ม.1-ม.3 69.66 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงสุริตา  ศรีแสง
 
1. นางสาวบังอร  เลิกนอก
 
40 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.1-ม.3 0 เข้าร่วม 1. เด็กหญิงอรพิน  เฮ้าบุญ
 
1. นางสาวบังอร  เลิกนอก
 
41 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงจุฑามาศ  ศิริ
2. เด็กหญิงปิยมาศ  คำบุตรษิ
3. เด็กชายพรหมธาดา  พายัพ
4. เด็กชายภัทรพล  กันยาประสิทธิ์
5. เด็กชายภูมิพัฒน์  ศิลากุล
6. เด็กชายรักพงษ์  สุคงเจริญ
 
1. นายกฤตยา  คำพิลา
2. นางสาวเบญจมาศ  บุตรสมบัติ
3. นางสาวชุลีพร  บุญศร
 
42 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเน ป.4-ป.6 97 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายกิตติพัฒน์  คำภู
2. เด็กชายณัชชวิทย์  คำภู
3. เด็กชายธีรภัทร  พิมพ์เสนา
4. เด็กชายธีระพัฒน์  สถานทง
5. เด็กชายพีรพงษ์  คำเกษ
6. เด็กชายวิวัฒน์  ขันทองเฮ้า
 
1. นายกฤตยา  คำพิลา
2. นางสมลักษณ์  วิบูลย์คำ
3. นายพรหมมินทร์  บุญชู
 
43 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 88.5 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายกุลเดช  แก้วขาว
2. เด็กชายชลัมพล  สุคงเจริญ
3. เด็กชายธนาวุฒิ  ศิริ
4. เด็กชายนพวุฒิ  คำบุดษิ
5. เด็กชายภคพงษ์  แก้วขาว
6. เด็กชายวีรพงษ์  ศรีแสง
7. เด็กชายวุฒิชัย  กันยาประสิทธิ์
8. เด็กชายศรัณย์  ศรีบุญ
 
1. นายพิเชษฐ์  วิบูลย์คำ
2. นายกฤตยา  คำพิลา
3. นายพหรมมินทร์  บุญชู
 
44 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขัน Cross word ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กหญิงสุปรียา  กันยาประสิทธิ์
2. เด็กหญิงเพ็ญนภา  อุปปัญญาคำ
 
1. นางสาวบังอร  เลิกนอก
2. นางสาววิศนันท์  อุปไมยอธิชัย
 
45 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขัน Cross word ป.1-ป.6 -1 - 1. เด็กชายชินวัตร  สุภาษิ
2. เด็กหญิงพิยดา   วงศ์มูลดิษฐ์
 
1. นางสาวบังอร  เลิกนอก
2. นางสาววิศนันท์  อุปไมยอธิชัย
 
46 คอมพิวเตอร์ การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กชายธนโชติ  พิมพ์พุฒิ
2. เด็กชายปราโมทย์  คำนัน
 
1. นายบุญยิ่ง  พิบุตร
2. นายพหรมมินทร์  บุญชู
 
47 คอมพิวเตอร์ การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6 56 เข้าร่วม 9 1. เด็กหญิงพัชรินทร์   สิงห์ภา
2. เด็กหญิงเกวลิน   ต้นบุญ
 
1. นางสมลักษณ์  วิบูลย์คำ
2. นายพหรมมินทร์  ุบุญชู
 
48 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6 80 ทอง 5 1. เด็กชายชลิต  สุภาษิ
2. เด็กชายณัฐวุฒิ  พายัพ
3. เด็กชายพีรพงษ์  คำเกษ
 
1. นายพิเชษฐ์  วิบูลย์คำ
2. นายพหรมมินทร์  บุญชู
 
49 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6 85.75 ทอง 5 1. เด็กชายชินวัตร  สุภาษิ
2. เด็กหญิงณัฐธิดา  ศิริ
3. เด็กหญิงวทันยา  พิมพ์เสนา
 
1. นางสมลักษณ์  วิบูลย์คำ
2. นายพิเชษฐ์  วิบูลย์คำ
 
50 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงปานชีวา  สุภาษิ
2. เด็กหญิงสุดารัตน์  ตันตุลา
3. เด็กหญิงเพ็ญนภา  อุบปัญญคำ
 
1. นายพิเชษฐ์  วิบูลย์คำ
2. นางสมลักษณ์  วิบูลย์คำ
 
51 ปฐมวัย เกมการศึกษา(๗กิจกรรม) ปฐมวัย 99.28 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายญงศ์ธกรณ์   แก้วย้อย
2. เด็กชายศุกลวัฒน์  คำเกษ
 
1. นางอัญชลี  แก้วย้อย
2. นางสาววิไล  ศิริ
 
52 ปฐมวัย การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย 79 เงิน 5 1. เด็กหญิงปาลิตา  พิมพ์เสนา
2. เด็กหญิงพลิศร   ศรีบุญ
3. เด็กหญิงศิรินทิพย์   แข็งแรง
 
1. นางอัญชลี  แก้วย้อย
2. นางสาววิไล  ศิริ
 
53 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงอรชุดา  พิมพ์เสนา
 
1. นางสาวเบญจมาศ  บุตรสมบัติ