สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านทับกี่ สพป. เลย เขต ๓

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ โรงเรียนอนุบาลด่านซ้าย โรงเรียนด่านซ้าย โรงเรียนบ้านนาทุ่ม โรงเรียนบ้านโพนหนอง โรงเรียนบ้านหนองผือ
ระหว่าง วันที่ 13-16 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.1-ป.3 45 เข้าร่วม 14 1. เด็กหญิงกานติมา   คำบุดษิ
 
1. นางสาวนิรมล  ด้วงลา
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.1-ม.3 57.27 เข้าร่วม 8 1. เด็กหญิงเพ็ญสุดา  วังพรม
 
1. นางเอวิกา  จันทวงษ์
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.1-ป.3 58.75 เข้าร่วม 8 1. เด็กหญิงภัทรานิษฐ์   เสริมสถาน
 
1. นางสาวนิรมล  ด้วงลา
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3 54 เข้าร่วม 7 1. เด็กหญิงเพ็ญนภา  อุปปัญญาคำ
 
1. นางสาวเอวิกา  จันทวงษ์
 
5 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 3 เข้าร่วม 4 1. เด็กชายศรัณย์  ศรีบุญ
 
1. นางดวงใจ  พรหมนนท์
 
6 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 27 เข้าร่วม รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงเพชรลดา  กันยาประสิทธิ์
2. เด็กหญิงเพ็ญนภา  อุปปัญญาคำ
 
1. นางดวงใจ  พรหมนนท์
2. นางเอวิกา  จันทวงษ์
 
7 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 4 เข้าร่วม 5 1. เด็กหญิงเพ็ญนภา  อุปปัญญาคำ
 
1. นางดวงใจ  พรหมนนท์
 
8 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 52 เข้าร่วม 5 1. เด็กชายณัฐวุฒิ  พายัพ
2. เด็กชายธีระพัฒน์  สถานทง
3. เด็กชายวิวัฒน์  ขันทองเฮ้า
 
1. นายบุญยิ่ง  พิบุตร
2. นางสาวชุลีพร  บุญศร
 
9 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 55.75 เข้าร่วม 5 1. เด็กหญิงขวัญชนก  ศิลากุล
2. เด็กหญิงขวัญนภา  ศรีชามก
3. เด็กหญิงมลชิดชา  พายัพ
 
1. นายบุญยิ่ง  พิบุตร
2. นางสาวชุลีพร  บุญศร
 
10 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 50 เข้าร่วม 5 1. เด็กหญิงดวงกมล  พิมพ์เสนา
2. เด็กหญิงศศิประภา  กันยาประสิทธิ์
 
1. นายกฤตยา  คำพิลา
2. นายพิเชษฐ์  วิบูลย์คำ
 
11 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.1-ม.3 0 เข้าร่วม 1. เด็กหญิงอรพิน  เฮ้าบุญ
 
1. นางสาวบังอร  เลิกนอก
 
12 คอมพิวเตอร์ การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6 56 เข้าร่วม 9 1. เด็กหญิงพัชรินทร์   สิงห์ภา
2. เด็กหญิงเกวลิน   ต้นบุญ
 
1. นางสมลักษณ์  วิบูลย์คำ
2. นายพหรมมินทร์  ุบุญชู