สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านทับกี่ สพป. เลย เขต ๓

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ โรงเรียนอนุบาลด่านซ้าย โรงเรียนด่านซ้าย โรงเรียนบ้านนาทุ่ม โรงเรียนบ้านโพนหนอง โรงเรียนบ้านหนองผือ
ระหว่าง วันที่ 13-16 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 66.5 ทองแดง 11 1. เด็กหญิงณัฏฐินีย์   ดีรบรัมย์
 
1. นางสาวนิรมล  ด้วงลา
 
2 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 64 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายภคพงษ์  แก้วขาว
 
1. นางสาววิศนันท์  อุปไมยอธิชัย
 
3 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 64 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงอาทิตยา  พรมมาวัน
 
1. นางดวงใจ  พรหมนนท์
 
4 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ป.4-ป.6 63 ทองแดง 11 1. เด็กหญิงพิยดา   วงศ์มูลดิษฐ์
 
1. นางสาวบังอร  เลิกนอก
 
5 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ม.1-ม.3 69.66 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงสุริตา  ศรีแสง
 
1. นางสาวบังอร  เลิกนอก