สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านท่อน สพป. เลย เขต ๓

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ โรงเรียนอนุบาลด่านซ้าย โรงเรียนด่านซ้าย โรงเรียนบ้านนาทุ่ม โรงเรียนบ้านโพนหนอง โรงเรียนบ้านหนองผือ
ระหว่าง วันที่ 13-16 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.4-ป.6 75 เงิน 9 1. เด็กหญิงอภิสรา  ตรงกลาง
 
1. นางสาวพรรณิภา  วิจิตรปัญญา
 
2 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 14 เข้าร่วม 10 1. เด็กหญิงปาริชาติ  อินถา
 
1. นางสาวภัทราธร  บูรณวิชิต
 
3 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 42 เข้าร่วม 11 1. เด็กหญิงปาริชาติ  อินถา
 
1. นางสาวภัทราธร  บูรณวิชิต
 
4 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 88.4 ทอง 12 1. เด็กหญิงกชวรรณ  ศรีบุรินทร์
2. เด็กชายพงศกร  ธิลา
 
1. นางสาวภัทราธร  บูรณวิชิต
2. นางสาวพรรณิภา  วิจิตรปัญญา
 
5 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 94.2 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายกษิดิศ  ถาวรชีพ
2. เด็กหญิงธนภรณ์  ศรีบุรินทร์
 
1. นางสาวพรรณิภา  วิจิตรปัญญา
2. นางสาวภัทราธร  บูรณวิชิต
 
6 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 81 ทอง 11 1. เด็กหญิงพรปวีณ์  พิมสารี
2. เด็กหญิงโยษิตา  ศรีบุรินทร์
 
1. นางสาวพรรณิภา  วิจิตรปัญญา
2. นางสาวภัทราธร  บูรณวิชิต
 
7 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3 67 ทองแดง 12 1. เด็กชายธนชาติ  แก้วรัตน์ช่วง
2. เด็กชายธรกฤต  ศรีบุรินทร์
3. เด็กชายพลวัฒน์  แสนทวีสุข
 
1. นางสาวภัทราธร  บูรณวิชิต
2. นางวัชรี  โสภารักษ์
 
8 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6 81.75 ทอง 9 1. เด็กชายนรากร  ศรีบัวรินทร์
2. เด็กชายพีรพัฒน์  ศรีบุรินทร์
3. เด็กหญิงโยษิตา  ศรีบุรินทร์
 
1. นางสาวพรรณิภา  วิจิตรปัญญา
2. นางสาวภัทราธร  บูรณวิชิต
 
9 ปฐมวัย การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย 69 ทองแดง 9 1. เด็กชายจิตรทิวัส  ศรีบุรินทร์
2. เด็กหญิงธัญพิชชา  ศรีบุรินทร์
3. เด็กชายภูริณัฐ  ศรีบุรินทร์
 
1. นางวัชรี  โสภารักษ์
2. นางสาวพรรณิภา  วิจิตรปัญญา