สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านท่อน สพป. เลย เขต ๓

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ โรงเรียนอนุบาลด่านซ้าย โรงเรียนด่านซ้าย โรงเรียนบ้านนาทุ่ม โรงเรียนบ้านโพนหนอง โรงเรียนบ้านหนองผือ
ระหว่าง วันที่ 13-16 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 88.4 ทอง 12 1. เด็กหญิงกชวรรณ  ศรีบุรินทร์
2. เด็กชายพงศกร  ธิลา
 
1. นางสาวภัทราธร  บูรณวิชิต
2. นางสาวพรรณิภา  วิจิตรปัญญา
 
2 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 94.2 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายกษิดิศ  ถาวรชีพ
2. เด็กหญิงธนภรณ์  ศรีบุรินทร์
 
1. นางสาวพรรณิภา  วิจิตรปัญญา
2. นางสาวภัทราธร  บูรณวิชิต
 
3 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 81 ทอง 11 1. เด็กหญิงพรปวีณ์  พิมสารี
2. เด็กหญิงโยษิตา  ศรีบุรินทร์
 
1. นางสาวพรรณิภา  วิจิตรปัญญา
2. นางสาวภัทราธร  บูรณวิชิต
 
4 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6 81.75 ทอง 9 1. เด็กชายนรากร  ศรีบัวรินทร์
2. เด็กชายพีรพัฒน์  ศรีบุรินทร์
3. เด็กหญิงโยษิตา  ศรีบุรินทร์
 
1. นางสาวพรรณิภา  วิจิตรปัญญา
2. นางสาวภัทราธร  บูรณวิชิต