สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านตูบค้อ สพป. เลย เขต ๓

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ โรงเรียนอนุบาลด่านซ้าย โรงเรียนด่านซ้าย โรงเรียนบ้านนาทุ่ม โรงเรียนบ้านโพนหนอง โรงเรียนบ้านหนองผือ
ระหว่าง วันที่ 13-16 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.1-ป.3 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงณิชารีย์  วงษ์บุตรดี
2. เด็กหญิงพรรณี  แซ่เถา
3. เด็กหญิงภัทรธิดา  ศักดเจริญชัยกุล
4. เด็กหญิงรินรดา  แซ่หยาง
5. เด็กหญิงสร้อยทิพย์  แซ่หลอ
 
1. นางอริยาภรณ์  อภิสิทธิ์ยศกุล
2. นางมณีรัตน์  ยืนชีวิต
 
2 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6 84 ทอง 5 1. เด็กชายนพรุจ  แซ่สง
2. เด็กชายมงคล  แซ่หลอ
3. เด็กชายอนุวัฒน์  แซ่หลอ
 
1. นางพยอม  จันทร์หม่อน
2. นางหงษ์ทอง  จันทะศรี
 
3 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงพิยดา  แซ่หลอ
 
1. นางสาวบังอร  วะทา
 
4 เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงลัดดาวัลย์  แซ่หลอ
2. เด็กชายสรสิช  รุ่งธนเศรษฐ
 
1. นางมณีรัตน์  ยืนชีวิต
2. นางสาวหยาดพิรุณ  สิงขรณ์
 
5 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 83 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายวงศ์วิรัตน์  ศักดิ์เจริญชัยกุล
 
1. นางมณีรัตน์  ยืนชีวิต
 
6 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 85 ทอง 4 1. เด็กชายพงษ์พนา  ศักดิ์เจริญชัยกุล
2. เด็กชายสุเทพ  แซ่สง
3. เด็กชายไกรสร  แซ่หว้า
 
1. นางมณีรัตน์  ยืนชีวิต
2. นางวันเพ็ญ  วงษ์บุตรดี