สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนชุมชนภูเรือ สพป. เลย เขต ๓

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ โรงเรียนอนุบาลด่านซ้าย โรงเรียนด่านซ้าย โรงเรียนบ้านนาทุ่ม โรงเรียนบ้านโพนหนอง โรงเรียนบ้านหนองผือ
ระหว่าง วันที่ 13-16 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.1-ป.3 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงจิราพร  ศรีชมษร
 
1. นางเข็มพร  แสงโสดา
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.1-ป.3 81.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงหทัยทิพย์  บุญนนท์
 
1. นางสาวเพ็ญประภา  โกษาจันทร์
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.4-ป.6 81 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงรุจิรา  มณีศรี
 
1. นางนิภาภรณ์  บุราณ
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 69 ทองแดง 9 1. เด็กหญิงชมพูนุช  วังคีรี
 
1. นางเข็มพร  แสงโสดา
 
5 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กาพย์ยานี ๑๑ ป.4-ป.6 80 ทอง 5 1. เด็กหญิงยุจิรา  บุดดา
 
1. นางสาวเพ็ญประภา  โกษาจันทร์
2. นางเข็มพร  แสงโสดา
 
6 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 59 เข้าร่วม รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงอรอมล  เกษมธนาสันต์
 
1. นางชวนพิศ  วรรณทองสุก
 
7 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 27 เข้าร่วม 9 1. เด็กชายปุรเชษฐ์  แสงชมพู
 
1. นางสาวสุพัตรา  สิงห์สถิตย์
 
8 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 2 ป.4-ป.6 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงดวงทอง  ธงน้อย
2. เด็กหญิงนฤมล  เคนโพธิ์
3. เด็กหญิงศุวิมล  มูลทาสี
 
1. นางชวนพิศ  วรรณทองสุก
2. นางสาวสุพัตรา  สิงห์สถิตย์
 
9 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ป.4-ป.6 83 ทอง 4 1. เด็กหญิงกนิษฐา  ไชยวัน
2. เด็กชายศรายุทธ  วงศ์คำเสาร์
 
1. นางชวนพิศ  วรรณทองสุก
2. นางสาวสุพัตรา  สิงห์สถิตย์
 
10 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 62 ทองแดง 5 1. เด็กชายปิฎก  พลเตชา
 
1. นางชวนพิศ  วรรณทองสุก
 
11 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 0 เข้าร่วม 1. เด็กชายชัยยุทธ์  การด
 
1. นางสาวสุพัตรา  สิงห์สถิตย์
 
12 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงตวงขวัญ  บุษราคัมวดี
2. เด็กชายยินดี  สืบสุนทร
3. เด็กหญิงเขมิกา   เกษมธนาสันต์
 
1. นางสายรุ้ง  สุขผล
2. นางสุดใจ  ทิพรส
 
13 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ป.4-ป.6 83 ทอง 7 1. เด็กหญิงกัญญาภัค  สุขศรี
2. เด็กชายชวกร  สุโขยชัย
3. เด็กชายปลื้มปราชญ์  ด่างดี
 
1. นางสาวพรทิพย์  ศรีชมษร
2. นางสาวสุทธิลักษณ์  กันไชย
 
14 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ป.4-ป.6 -1 - 1. เด็กชายชวกร  สุโขยะชัย
2. เด็กชายปลื้มปราชญ์   ด่างดี
3. เด็กหญิงเขมิกา  เกษมธนาสันต์
 
1. นางสาวพรทิพย์  ศรีชมษร
2. นางสาวสุทธิลักษณ์  กันไชย
 
15 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อนกระดาษพับ ป.1-ป.3 46.72 เข้าร่วม 9 1. เด็กชายนฤเบศ  อาจวิชัย
2. เด็กชายภักพงษ์  พระริด
 
1. นางสุดใจ  ทิพรส
 
16 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.4-ป.6 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงจุฑารัตน์  ผดุงโกเม็ด
2. เด็กชายชวกร  สุโขยะชัย
3. เด็กชายชินวัตร   ประจวบมอญ
4. เด็กหญิงญาดา  เตชาชินรักษ์
5. เด็กหญิงวรรณษา  สารมะโน
 
1. นางทองสี  สุโขยะชัย
2. นางสายรุ้ง  สุขผล
 
17 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 91.2 ทอง 8 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  ลีตน
2. เด็กชายนิธิกร  คำบุยา
 
1. นางศิริลักษณ์  นนทจันทร์
2. นางสุดใจ  ทิพรส
 
18 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปล ป.1-ม.3 67 ทองแดง 5 1. เด็กหญิงกวินทรา  ลีตน
2. เด็กหญิงจิดาภา  กงภูธร
3. เด็กหญิงฐิติกานต์  ยศสุพรหม
4. เด็กหญิงปภาวรินท์  วังคีรี
5. เด็กชายพัฒนศักดิ์  โชคชัยชุมพล
6. เด็กหญิงภาวิดา  ชัยนิยม
7. เด็กหญิงรุ้งธิดา  ศรีชามก
8. เด็กหญิงศดานันท์  ศรีบุรินทร์
9. เด็กหญิงสุชาดา  ปาทำมา
10. เด็กหญิงเกศราภรณ์  วงศ์ชมพู
 
1. นางธิติมา  ผุยมาตย์
2. นางสาวสงกรานต์  อนุสุเรนทร์
3. นางทองสี  สุโขยะชัย
 
19 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ป.1-ป.6 92.75 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงกนิษฐา  ไชยวัน
2. เด็กหญิงจุฑารัตน์  ผดุงโกเม็ด
3. เด็กหญิงณปภา  บุตรพรม
4. เด็กหญิงพนิดา  ศรีบุรินทร์
5. เด็กหญิงภัคจิรา  พิมพา
6. เด็กหญิงรุจิรา  มณีศรี
7. เด็กหญิงวรรณษา  สารมะโน
8. เด็กหญิงวรินทร  แสงโสดา
9. เด็กหญิงสายหมอก  สุธงษา
10. เด็กหญิงสิรินทรา  จันศรีอ่อน
11. เด็กหญิงหยาดทิพย์  ผดุงโกเม็ด
12. เด็กหญิงอานงค์  กาวล
13. เด็กหญิงอุษณา   สมยา
14. เด็กชายเทวราช  ศรีธรรมมา
15. เด็กหญิงเนตรชนก  ศรีบุรินทร์
 
1. นายวงศกร  วังคำ
2. นางสาวสงกรานต์  อนุสุเรนทร์
3. นางนงลักษณ์  คัมภ์บุญยอ
4. นางธิติมา  ผุยมาตย์
 
20 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 -1 - 1. เด็กหญิงกนิษฐา  ไชยวัน
2. เด็กหญิงภัคจิรา   พิมพา
 
1. นายวงศกร  วังคำ
2. นางสาวพรทิพย์  ศรีชมษร
 
21 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.1-ป.3 64 ทองแดง 10 1. เด็กหญิงขวัญดาว  วังคีรี
 
1. นายวรัทพงศ์  อมรรัฐฒสรรค์
 
22 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.4-ป.6 73 เงิน 9 1. เด็กหญิงกรรฐ์จพร  เภาคำภา
 
1. นายวรัทพงศ์  อมรรัฐฒสรรค์
 
23 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 76 เงิน 8 1. เด็กหญิงเขมิกา  เกษมธนาสันต์
 
1. นางธมนพัชร์  อมรรัฐฒสรรค์
 
24 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 80 ทอง 10 1. เด็กหญิงญาตาวี  เวฬุวนารักษ์
2. เด็กหญิงอรปรียา  วังคีรี
 
1. นางสาวเพ็ญประภา  โกษาจันทร์
2. นางธมนพัชร์  อมรรัฐฒสรรค์
 
25 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 85 ทอง 7 1. เด็กหญิงศศิธร  วิจิตรปัญญา
2. เด็กหญิงศิรประภา  โกศรีวงศ์
 
1. นายวรัทพงศ์  อมรรัฐฒสรรค์
2. นางธมนพัชร์  อมรรัฐฒสรรค์
 
26 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3 70 เงิน 10 1. เด็กชายพรชัยมงคล  นามวงษ์
2. เด็กชายวรายุส  โสประดิษฐ์
3. เด็กชายสิราวิตร  ยศพิมพ์
 
1. นายวรัทพงศ์  อมรรัฐฒสรรค์
2. นางธมนพัชร์  อมรรัฐฒสรรค์
 
27 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงพนิดา  ศรีบุรินทร์
2. เด็กหญิงภัคจิรา  พิมพา
3. เด็กหญิงเนตรชนก  ศรีบุรินทร์
 
1. นายวรัทพงศ์  อมรรัฐฒสรรค์
2. นางธมนพัชร์   อมรรัฐฒสรรค์
 
28 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง หญิง ป.1-ป.6 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงญาดา  เตชาชินรักษ์
 
1. ว่าที่ร้อยตรีหญิงอาภาพร  จันทะนาม
 
29 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล หญิง ป.1-ป.6 -1 - 1. เด็กหญิงกัญญาภัค  สุขศรี
 
1. นางสายรุ้ง  สุขผล
 
30 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ชาย ป.1-ป.6 79 เงิน 7 1. เด็กชายเทวราช  ศรีธรรมา
 
1. ว่าที่ร้อยตรีหญิงอาภาพร  จันทะนาม
 
31 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ หญิง ป.1-ป.6 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงพลอยชมพู  ผดุงโกเม็ด
 
1. นางสิริยา  ยศพิมพ์
 
32 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันระบำมาตรฐาน ป.1-ป.6 90.33 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงจุฑารัตน์  ผดุงโกเม็ด
2. เด็กหญิงญาดา  สารมะโน
3. เด็กหญิงสายหมอก  สุธงษา
4. เด็กหญิงอานงค์  กาวล
5. เด็กหญิงอุษณา  สมยา
6. เด็กหญิงเทวราช  ศรีธรรมมา
 
1. นางสิริยา  ยศพิมพ์
2. นางเสาวนีย์  หมอแพทย์
3. ว่าที่ร้อยตรีหญิงอาภาพร  จันทะนาม
 
33 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ป.1-ป.3 88.25 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงสุปราณี  สารมะโน
 
1. นางสาวปนัฐดา  ธัญญารักษ์
 
34 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ป.4-ป.6 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงอิงลดา  ทองหาว
 
1. นางสาวปนัฐดา  ธัญญารักษ์
 
35 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 67 ทองแดง 8 1. เด็กชายณัฏฐกิตติ์  ศรีชามา
2. เด็กชายณัฐชาติ  ลีตน
3. เด็กชายณัฐวุฒิ  ศรีบุรินทร์
4. เด็กชายธรกร  ลีกระจ่าง
5. เด็กชายพีรดนย์  อาจแก้ว
6. เด็กชายสราวุฒิ  โกษาจันทร์
 
1. นายสุรเดช  วรรณทองสุก
2. นางธิติมา  ผุยมาตย์
3. นายวงศกร  วังคำ
 
36 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงปิยพร  ศรจันทร์
2. เด็กหญิงศิรินทรา  จันศรีอ่อน
3. เด็กหญิงอุษณา  สมยา
 
1. นางนิภาภรณ์  บุราณ
2. นางสาวเพ็ญประภา  โกษาจันทร์
 
37 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขัน A Math ป.1-ป.6 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายปุรเชษฐ์  แสงชมภู
2. เด็กหญิงวรินทร  แสงโสดา
 
1. นางสาวสุพัตรา  สิงห์สถิตย์
 
38 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันซูโดกุ ป.1-ป.6 - - - 1. เด็กหญิงเนตรชนก  ศรีบุรินทร์
 
1. นางสาวสุพัตรา  สิงห์สถิตย์
 
39 กิจกรรมท้องถิ่น การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวโปงลาง) ป.1-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายกฤษฎา  ศรีบุรินทร์
 
1. นางสาวสงกรานต์  อนุสุเรนท์
 
40 กิจกรรมท้องถิ่น การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวโหวด) ป.1-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายชินวัตร  ประจวบมอญ
 
1. นางธิติมา  ผุยมาตย์
 
41 กิจกรรมท้องถิ่น การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวพิณ) ป.1-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายชวกร  สุโขยะชัย
 
1. นางทองสี  สุโขยะชัย
 
42 กิจกรรมท้องถิ่น การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวแคน) ป.1-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงณัฏฐ์ธิดา  ศรีสร้อยพร้าว
 
1. นางสาวธิดารัตน์  สุโขยะชัย
 
43 คอมพิวเตอร์ การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6 76 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายธนาคม  ภูลายใบ
2. เด็กชายศุภวิชญ์  แต่งเอี่ยม
 
1. นางสาวธิดารัตน์  สุโขยะชัย
2. นายชวลิต  ผิวสวัสดิ์
 
44 คอมพิวเตอร์ การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6 56 เข้าร่วม 9 1. เด็กหญิงจุฑารัตน์  สุธงษา
2. เด็กชายธีธัช  พรหมรักษา
 
1. นางสาวธิดารัตน์  สุโขยะชัย
2. นายชวลิต  ผิวสวัสดิ์
 
45 คอมพิวเตอร์ การใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 72 เงิน 9 1. เด็กหญิงณิชานันท์  จำรูญศิริ
2. เด็กชายพิภพ  อาจสมดี
 
1. นางสาวธิดารัตน์  สุโขยะชัย
2. นายชวลิต  ผิวสวัสดิ์
 
46 คอมพิวเตอร์ การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6 77 เงิน 4 1. เด็กหญิงพุทธิฌา  สุธงษา
2. เด็กชายภคพงษ์  พรมดี
 
1. นางสาวธิดารัตน์  สุโขยะชัย
2. นายชวลิต  ผิวสวัสดิ์
 
47 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ป.4-ป.6 83.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงกนกพร  บุญชิต
2. เด็กหญิงชญาดา  วังคำ
3. เด็กหญิงวรินทร  แสงโสดา
 
1. นางสาวพรทิพย์  ศรีชมษร
2. นางสาวอทภา  ไชยแสน
 
48 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ป.4-ป.6 86 ทอง 4 1. เด็กหญิงพิมพ์ผกา  ธนูศิลป์
2. เด็กหญิงสุกัญญา  กันยาสน
3. เด็กหญิงหยาดทิพย์  ผดุงโกเม็ด
 
1. นางสาวพรทิพย์  ศรีชมษร
2. นางสาวอทภา  ไชยแสน
 
49 ปฐมวัย กิจกรรมเล่าเรื่องจากภาพ ปฐมวัย -1 - 1. เด็กชายชยพล  บุตรพรม
2. เด็กหญิงณัชณรัตน์  แสนพลสิทธิ์
3. เด็กชายณัฐชนน  แสงพรม
4. เด็กหญิงธวัลรัตน์  ประตุมา
5. เด็กหญิงอภิญญา  ด่านขุนทด
 
1. นางเสาวนีย์  หมอแพทย์
2. นางสิริยา  ยศพิมพ์
 
50 ปฐมวัย กิจกรรมเล่าเรื่องประกอบการแสดง ปฐมวัย 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงณัชณรัตน์  แสนพลสิทธิ์
2. เด็กหญิงธวัลรัตน์  ประตูมมา
3. เด็กหญิงศศิประภา  วิจิตรปัญญา
4. เด็กหญิงสุรัตน์ติกานต์  สุธงษา
5. เด็กชายเทวา  เสาวนนท์
 
1. นางสาวสงกรานต์  อนุสุเรนทร์
2. ว่าที่ร้อยตรีหญิงอาภาพร  จันทะนาม
 
51 ปฐมวัย การเล่านิทานประกอบท่าทาง ปฐมวัย 88 ทอง 7 1. เด็กหญิงศศิประภา  วิจิตรปัญญา
 
1. นางสาวสงกรานต์  อนุสุเรนทร์
 
52 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 80.2 ทอง 4 1. เด็กชายกมลภพ  แสนขัน
2. เด็กชายรณสิทธิ์  โสประดิษฐ์
3. เด็กชายไกรวิชญ์  วิจิตรปัญญา
 
1. นางสิริยา  ยศพิมพ์
2. นางสาวสงกรานต์  อนุสุเรนทร์
 
53 ปฐมวัย การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงชณัญธิดา  ศรีบุรินทร์
2. เด็กหญิงชลธิชา  สีหะสุทธิ์
3. เด็กหญิงพิชญา  สุธงษา
 
1. นางเสาวนีย์  หมอแพทย์
2. ว่าที่ร้อยตรีหญิงอาภาพร  จันทะนาม
 
54 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.4-ป.6 91 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงปิยพร  ศรจันทร์
2. เด็กหญิงพรชิตา  ธรรมรังษี
3. เด็กหญิงอานงค์  กาวล
 
1. นางนิภาภรณ์  บุราณ
2. นางสาวเพ็ญประภา  โกษาจันทร์
 
55 เรียนร่วม - คณิตศาสตร์ การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 -1 - 1. เด็กชายธันวา  สุธงษา
2. เด็กชายวีระศักดิ์  หมื่นคำลือ
 
1. นางสาวสุพัตรา  สิงห์สถิตย์
2. นางสาวปนัฐดา  ธัญญารักษ์
 
56 เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 -1 - 1. เด็กชายณัฐพงษ์  เรืองจันทร์
2. เด็กหญิงพรนภา  บุญบำรุง
 
1. นางสาวปนัฐดา  ธัญญารักษ์
2. นางสุดใจ  ทิพรส