สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนชุมชนภูเรือ สพป. เลย เขต ๓

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ โรงเรียนอนุบาลด่านซ้าย โรงเรียนด่านซ้าย โรงเรียนบ้านนาทุ่ม โรงเรียนบ้านโพนหนอง โรงเรียนบ้านหนองผือ
ระหว่าง วันที่ 13-16 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 59 เข้าร่วม รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงอรอมล  เกษมธนาสันต์
 
1. นางชวนพิศ  วรรณทองสุก
 
2 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 27 เข้าร่วม 9 1. เด็กชายปุรเชษฐ์  แสงชมพู
 
1. นางสาวสุพัตรา  สิงห์สถิตย์
 
3 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 0 เข้าร่วม 1. เด็กชายชัยยุทธ์  การด
 
1. นางสาวสุพัตรา  สิงห์สถิตย์
 
4 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อนกระดาษพับ ป.1-ป.3 46.72 เข้าร่วม 9 1. เด็กชายนฤเบศ  อาจวิชัย
2. เด็กชายภักพงษ์  พระริด
 
1. นางสุดใจ  ทิพรส
 
5 คอมพิวเตอร์ การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6 56 เข้าร่วม 9 1. เด็กหญิงจุฑารัตน์  สุธงษา
2. เด็กชายธีธัช  พรหมรักษา
 
1. นางสาวธิดารัตน์  สุโขยะชัย
2. นายชวลิต  ผิวสวัสดิ์