สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนชุมชนภูเรือ สพป. เลย เขต ๓

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ โรงเรียนอนุบาลด่านซ้าย โรงเรียนด่านซ้าย โรงเรียนบ้านนาทุ่ม โรงเรียนบ้านโพนหนอง โรงเรียนบ้านหนองผือ
ระหว่าง วันที่ 13-16 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 69 ทองแดง 9 1. เด็กหญิงชมพูนุช  วังคีรี
 
1. นางเข็มพร  แสงโสดา
 
2 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 62 ทองแดง 5 1. เด็กชายปิฎก  พลเตชา
 
1. นางชวนพิศ  วรรณทองสุก
 
3 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปล ป.1-ม.3 67 ทองแดง 5 1. เด็กหญิงกวินทรา  ลีตน
2. เด็กหญิงจิดาภา  กงภูธร
3. เด็กหญิงฐิติกานต์  ยศสุพรหม
4. เด็กหญิงปภาวรินท์  วังคีรี
5. เด็กชายพัฒนศักดิ์  โชคชัยชุมพล
6. เด็กหญิงภาวิดา  ชัยนิยม
7. เด็กหญิงรุ้งธิดา  ศรีชามก
8. เด็กหญิงศดานันท์  ศรีบุรินทร์
9. เด็กหญิงสุชาดา  ปาทำมา
10. เด็กหญิงเกศราภรณ์  วงศ์ชมพู
 
1. นางธิติมา  ผุยมาตย์
2. นางสาวสงกรานต์  อนุสุเรนทร์
3. นางทองสี  สุโขยะชัย
 
4 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.1-ป.3 64 ทองแดง 10 1. เด็กหญิงขวัญดาว  วังคีรี
 
1. นายวรัทพงศ์  อมรรัฐฒสรรค์
 
5 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 67 ทองแดง 8 1. เด็กชายณัฏฐกิตติ์  ศรีชามา
2. เด็กชายณัฐชาติ  ลีตน
3. เด็กชายณัฐวุฒิ  ศรีบุรินทร์
4. เด็กชายธรกร  ลีกระจ่าง
5. เด็กชายพีรดนย์  อาจแก้ว
6. เด็กชายสราวุฒิ  โกษาจันทร์
 
1. นายสุรเดช  วรรณทองสุก
2. นางธิติมา  ผุยมาตย์
3. นายวงศกร  วังคำ