สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนชุมชนภูเรือ สพป. เลย เขต ๓

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ โรงเรียนอนุบาลด่านซ้าย โรงเรียนด่านซ้าย โรงเรียนบ้านนาทุ่ม โรงเรียนบ้านโพนหนอง โรงเรียนบ้านหนองผือ
ระหว่าง วันที่ 13-16 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.4-ป.6 73 เงิน 9 1. เด็กหญิงกรรฐ์จพร  เภาคำภา
 
1. นายวรัทพงศ์  อมรรัฐฒสรรค์
 
2 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 76 เงิน 8 1. เด็กหญิงเขมิกา  เกษมธนาสันต์
 
1. นางธมนพัชร์  อมรรัฐฒสรรค์
 
3 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3 70 เงิน 10 1. เด็กชายพรชัยมงคล  นามวงษ์
2. เด็กชายวรายุส  โสประดิษฐ์
3. เด็กชายสิราวิตร  ยศพิมพ์
 
1. นายวรัทพงศ์  อมรรัฐฒสรรค์
2. นางธมนพัชร์  อมรรัฐฒสรรค์
 
4 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ชาย ป.1-ป.6 79 เงิน 7 1. เด็กชายเทวราช  ศรีธรรมา
 
1. ว่าที่ร้อยตรีหญิงอาภาพร  จันทะนาม
 
5 คอมพิวเตอร์ การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6 76 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายธนาคม  ภูลายใบ
2. เด็กชายศุภวิชญ์  แต่งเอี่ยม
 
1. นางสาวธิดารัตน์  สุโขยะชัย
2. นายชวลิต  ผิวสวัสดิ์
 
6 คอมพิวเตอร์ การใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 72 เงิน 9 1. เด็กหญิงณิชานันท์  จำรูญศิริ
2. เด็กชายพิภพ  อาจสมดี
 
1. นางสาวธิดารัตน์  สุโขยะชัย
2. นายชวลิต  ผิวสวัสดิ์
 
7 คอมพิวเตอร์ การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6 77 เงิน 4 1. เด็กหญิงพุทธิฌา  สุธงษา
2. เด็กชายภคพงษ์  พรมดี
 
1. นางสาวธิดารัตน์  สุโขยะชัย
2. นายชวลิต  ผิวสวัสดิ์