สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านตาดเสี้ยว สพป. เลย เขต ๓

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ โรงเรียนอนุบาลด่านซ้าย โรงเรียนด่านซ้าย โรงเรียนบ้านนาทุ่ม โรงเรียนบ้านโพนหนอง โรงเรียนบ้านหนองผือ
ระหว่าง วันที่ 13-16 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 1 ป.4-ป.6 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงณัฐธิดา   เครือศรี
2. เด็กหญิงวันวิสา   สิงห์ภา
3. เด็กหญิงสุธิดา   น้อยแก้ว
 
1. นายอนุรักษ์   ขันขวา
2. นายจิราวุฒิ   วิเศษโวหาร
 
2 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ป.4-ป.6 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงณัฐธิดา   เครือศรี
2. เด็กหญิงวันวิสา   สิงห์ภา
3. เด็กหญิงสุธิดา   น้อยแก้ว
 
1. นายจิราวุฒิ   วิเศษโวหาร
2. นางสาวจินตนา   บุญสายยัง
 
3 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ป.4-ป.6 72 เงิน 8 1. เด็กหญิงทิฆัมพร  กันยาประสิทธิ์
2. เด็กชายนราพงษ์   สิงห์ภา
3. เด็กหญิงอารีรัตน์  พิมพ์เสนา
 
1. นายจิราวุฒิ   วิเศษโวหาร
2. นายตรีวุฒิ  คุณรักษ์
 
4 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6 100 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายนราพงษ์   สิงห์ภา
2. เด็กชายสมปอง   สุกสี
 
1. นายตรีวุฒิ   คุณรักษ์
2. นายอนุรักษ์   ขันขวา
 
5 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6 100 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายฉัตรชัย  แก้วทูล
2. เด็กชายนราพงษ์   สิงห์ภา
 
1. นายตรีวุฒิ   คุณรักษ์
2. นายอนุรักษ์   ขันขวา
 
6 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.1-ป.3 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายจิรเมธ  ตันตุลา
2. เด็กหญิงธัญวรัตม์  ศรีคำ
3. เด็กหญิงภัทรธิดา  สุภาษิ
4. เด็กหญิงสิริกัญญา  ศรีคำ
5. เด็กหญิงสุมิตรา  สุภาษิ
 
1. นายอนุรักษ์  ขันขวา
2. นางสาวจินตนา  บุญสายยัง
 
7 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.4-ป.6 82 ทอง 5 1. เด็กชายฉัตรชัย  แก้วทูล
2. เด็กหญิงทิฆัมพร  กันยาประสิทธิ์
3. เด็กหญิงธัญรดา  สิงห์ภา
4. เด็กชายธีรภัทร  ปัญญาคำ
5. เด็กหญิงสุภาวนี  ภู่ทองดี
 
1. นายจิราวุฒิ  วิเศษโวหาร
2. นางสาวปาณชีพ  หมายดี
 
8 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6 78 เงิน 6 1. เด็กชายฉัตรชัย   แก้วทูล
2. เด็กชายนราพงษ์   สิงห์ภา
3. เด็กหญิงอารีรัตน์  พิมพ์เสนา
 
1. นายจิราวุฒิ   วิเศษโวหาร
2. นายอนุรักษ์   ขันขวา
 
9 ปฐมวัย การเล่านิทานประกอบท่าทาง ปฐมวัย 83 ทอง 10 1. เด็กหญิงอัยริศา   สุภาษิ
 
1. นางสาวปาณชีพ   หมายดี
 
10 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 76 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงพิมพ์พร  สุขศรี
 
 
11 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 -1 - 1. เด็กหญิงพิมพ์พร  สุขศรี
 
1. นางสาวนิรัต  กันยาประสิทธิ์