สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านตาดเสี้ยว สพป. เลย เขต ๓

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ โรงเรียนอนุบาลด่านซ้าย โรงเรียนด่านซ้าย โรงเรียนบ้านนาทุ่ม โรงเรียนบ้านโพนหนอง โรงเรียนบ้านหนองผือ
ระหว่าง วันที่ 13-16 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ป.4-ป.6 72 เงิน 8 1. เด็กหญิงทิฆัมพร  กันยาประสิทธิ์
2. เด็กชายนราพงษ์   สิงห์ภา
3. เด็กหญิงอารีรัตน์  พิมพ์เสนา
 
1. นายจิราวุฒิ   วิเศษโวหาร
2. นายตรีวุฒิ  คุณรักษ์
 
2 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6 78 เงิน 6 1. เด็กชายฉัตรชัย   แก้วทูล
2. เด็กชายนราพงษ์   สิงห์ภา
3. เด็กหญิงอารีรัตน์  พิมพ์เสนา
 
1. นายจิราวุฒิ   วิเศษโวหาร
2. นายอนุรักษ์   ขันขวา
 
3 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 76 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงพิมพ์พร  สุขศรี