สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านตาดเสี้ยว สพป. เลย เขต ๓

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ โรงเรียนอนุบาลด่านซ้าย โรงเรียนด่านซ้าย โรงเรียนบ้านนาทุ่ม โรงเรียนบ้านโพนหนอง โรงเรียนบ้านหนองผือ
ระหว่าง วันที่ 13-16 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 1 ป.4-ป.6 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงณัฐธิดา   เครือศรี
2. เด็กหญิงวันวิสา   สิงห์ภา
3. เด็กหญิงสุธิดา   น้อยแก้ว
 
1. นายอนุรักษ์   ขันขวา
2. นายจิราวุฒิ   วิเศษโวหาร
 
2 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ป.4-ป.6 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงณัฐธิดา   เครือศรี
2. เด็กหญิงวันวิสา   สิงห์ภา
3. เด็กหญิงสุธิดา   น้อยแก้ว
 
1. นายจิราวุฒิ   วิเศษโวหาร
2. นางสาวจินตนา   บุญสายยัง
 
3 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6 100 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายนราพงษ์   สิงห์ภา
2. เด็กชายสมปอง   สุกสี
 
1. นายตรีวุฒิ   คุณรักษ์
2. นายอนุรักษ์   ขันขวา
 
4 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6 100 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายฉัตรชัย  แก้วทูล
2. เด็กชายนราพงษ์   สิงห์ภา
 
1. นายตรีวุฒิ   คุณรักษ์
2. นายอนุรักษ์   ขันขวา
 
5 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.1-ป.3 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายจิรเมธ  ตันตุลา
2. เด็กหญิงธัญวรัตม์  ศรีคำ
3. เด็กหญิงภัทรธิดา  สุภาษิ
4. เด็กหญิงสิริกัญญา  ศรีคำ
5. เด็กหญิงสุมิตรา  สุภาษิ
 
1. นายอนุรักษ์  ขันขวา
2. นางสาวจินตนา  บุญสายยัง
 
6 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.4-ป.6 82 ทอง 5 1. เด็กชายฉัตรชัย  แก้วทูล
2. เด็กหญิงทิฆัมพร  กันยาประสิทธิ์
3. เด็กหญิงธัญรดา  สิงห์ภา
4. เด็กชายธีรภัทร  ปัญญาคำ
5. เด็กหญิงสุภาวนี  ภู่ทองดี
 
1. นายจิราวุฒิ  วิเศษโวหาร
2. นางสาวปาณชีพ  หมายดี
 
7 ปฐมวัย การเล่านิทานประกอบท่าทาง ปฐมวัย 83 ทอง 10 1. เด็กหญิงอัยริศา   สุภาษิ
 
1. นางสาวปาณชีพ   หมายดี