สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านโคนผง สพป. เลย เขต ๓

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ โรงเรียนอนุบาลด่านซ้าย โรงเรียนด่านซ้าย โรงเรียนบ้านนาทุ่ม โรงเรียนบ้านโพนหนอง โรงเรียนบ้านหนองผือ
ระหว่าง วันที่ 13-16 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.4-ป.6 81 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายภาณุพงศ์  สุวรรณชัย
 
1. นางนิรชา  พรหมดำรง
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กาพย์ยานี ๑๑ ป.4-ป.6 -1 - 1. เด็กชายภาณุพงศ์  สุวรรณชัย
2. เด็กชายอนุชิต  ศรีนวนสูง
 
1. นางนิรชา  พรหมดำรง
2. นางวิมลมาลย์  สำลีอ่อน
 
3 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 40 เข้าร่วม รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงอรพรรณ  กัณหาวรรณ
 
1. นางนิรชา  พรหมดำรง
 
4 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ป.4-ป.6 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงปริศนา  ไชยสิทธิ์
2. เด็กหญิงอรพรรณ  กัณหาวรรณ
 
1. นางนิรชา  พรหมดำรง
2. นางวิมลมาลย์  สำลีอ่อน
 
5 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 12 เข้าร่วม 6 1. เด็กหญิงอรพรรณ  กัณหาวรรณ
 
1. นางนิรชา  พรหมดำรง
 
6 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อนกระดาษพับ ป.1-ป.3 36.93 เข้าร่วม 11 1. เด็กชายชัชวาล  ทองปั้น
2. เด็กชายอาทิตย์  แสงคำ
 
1. นายดำรัส  พอสม
2. นายอาทิตย์  ศรีบุรินทร์
 
7 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ป.1-ป.3 30 เข้าร่วม 10 1. เด็กหญิงแพรวา  พรหมรักษา
 
1. นางวิมลมาลย์  สำลีอ่อน
 
8 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ป.4-ป.6 -1 - 1. เด็กชายภาณุพงศ์  สุวรรณชัย
 
1. นางนิรชา  พรหมดำรง
 
9 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขัน Cross word ป.1-ป.6 -1 - 1. เด็กชายภาณุพงศ์  สุวรรณชัย
2. เด็กชายอนุชิต  ศรีนวนสูง
 
1. นางนิรชา  พรหมดำรง
2. นายอาทิตย์  ศรีบุรินทร์
 
10 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขัน A Math ป.1-ป.6 -1 - 1. เด็กหญิงอรพรรณ  กัณหาวรรณ
2. เด็กหญิงอรวรรณ  กัณหาวรรณ
 
1. นายอาทิตย์  ศรีบุรินทร์
2. นางนิรชา  พรหมดำรง
 
11 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันคำคม ป.1-ป.6 -1 - 1. เด็กหญิงอรพรรณ  กัณหาวรรณ
2. เด็กหญิงอรวรรณ  กัณหาวรรณ
 
1. นายอาทิตย์  ศรีบุรินทร์
2. นางนิรชา  พรหมดำรง
 
12 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันซูโดกุ ป.1-ป.6 - - - 1. เด็กหญิงอรพรรณ  กัณหาวรรณ
 
1. นางนิรชา  พรหมดำรง
 
13 คอมพิวเตอร์ การใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 80 ทอง 4 1. เด็กหญิงอรพรรณ  กัณหาวรรณ
2. เด็กหญิงอรวรรณ  กัณหาวรรณ
 
1. นางนิรชา  พรหมดำรง
2. นายอาทิตย์  ศรีบุรินทร์