สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านโคนผง สพป. เลย เขต ๓

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ โรงเรียนอนุบาลด่านซ้าย โรงเรียนด่านซ้าย โรงเรียนบ้านนาทุ่ม โรงเรียนบ้านโพนหนอง โรงเรียนบ้านหนองผือ
ระหว่าง วันที่ 13-16 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 40 เข้าร่วม รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงอรพรรณ  กัณหาวรรณ
 
1. นางนิรชา  พรหมดำรง
 
2 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 12 เข้าร่วม 6 1. เด็กหญิงอรพรรณ  กัณหาวรรณ
 
1. นางนิรชา  พรหมดำรง
 
3 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อนกระดาษพับ ป.1-ป.3 36.93 เข้าร่วม 11 1. เด็กชายชัชวาล  ทองปั้น
2. เด็กชายอาทิตย์  แสงคำ
 
1. นายดำรัส  พอสม
2. นายอาทิตย์  ศรีบุรินทร์
 
4 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ป.1-ป.3 30 เข้าร่วม 10 1. เด็กหญิงแพรวา  พรหมรักษา
 
1. นางวิมลมาลย์  สำลีอ่อน