สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านโคนผง สพป. เลย เขต ๓

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ โรงเรียนอนุบาลด่านซ้าย โรงเรียนด่านซ้าย โรงเรียนบ้านนาทุ่ม โรงเรียนบ้านโพนหนอง โรงเรียนบ้านหนองผือ
ระหว่าง วันที่ 13-16 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.4-ป.6 81 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายภาณุพงศ์  สุวรรณชัย
 
1. นางนิรชา  พรหมดำรง
 
2 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ป.4-ป.6 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงปริศนา  ไชยสิทธิ์
2. เด็กหญิงอรพรรณ  กัณหาวรรณ
 
1. นางนิรชา  พรหมดำรง
2. นางวิมลมาลย์  สำลีอ่อน
 
3 คอมพิวเตอร์ การใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 80 ทอง 4 1. เด็กหญิงอรพรรณ  กัณหาวรรณ
2. เด็กหญิงอรวรรณ  กัณหาวรรณ
 
1. นางนิรชา  พรหมดำรง
2. นายอาทิตย์  ศรีบุรินทร์