สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านโคก สพป. เลย เขต ๓

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ โรงเรียนอนุบาลด่านซ้าย โรงเรียนด่านซ้าย โรงเรียนบ้านนาทุ่ม โรงเรียนบ้านโพนหนอง โรงเรียนบ้านหนองผือ
ระหว่าง วันที่ 13-16 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3 83.2 ทอง 7 1. เด็กหญิงปพิชญา  สีบุ
 
1. นางสาวมินตรารัก  อุ่นชัย
 
2 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 78 เงิน 6 1. เด็กหญิงฐานิตา  นนทะโคตร
 
1. นางนันทิวา  ทองพุฒิ
 
3 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 89 ทอง 5 1. เด็กหญิงฑิฆัมพร   บุญยวง
2. เด็กหญิงพรรัมภา  แก้วเกษศรี
 
1. นางทัศนีย์  สีหะวงษ์
 
4 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6 73 เงิน 10 1. เด็กชายกิตติพงษ์  ทรงพุฒิ
2. เด็กหญิงสรารัตน์  ผสม
3. เด็กชายเปรมศักดิ์  อ้ายแก้ว
 
1. นางนันทิวา  ทองพุฒิ
 
5 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ป.4-ป.6 66 ทองแดง 9 1. เด็กหญิงศศิกานต์  พลสิน
 
1. นางนันทิวา  ทองพุฒิ
 
6 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ป.4-ป.6 70 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงฐานิตา  นนทะโคตร
 
1. นางนันทิวา  ทองพุฒิ
 
7 ปฐมวัย เกมการศึกษา(๗กิจกรรม) ปฐมวัย 98.57 ทอง 7 1. เด็กหญิงน้ำเพชร  แก้วเกษศรี
2. เด็กหญิงอมลวรรณ  คนฉลาด
 
1. นางยุพิน  นนทะโคตร
 
8 ปฐมวัย การเล่านิทานประกอบท่าทาง ปฐมวัย 89 ทอง 6 1. เด็กหญิงน้ำเพชร  แก้วเกษศรี
 
1. นางยุพิน  นนทะโคตร
 
9 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 69.2 ทองแดง 10 1. เด็กหญิงน้ำเพชร  แก้วเกษศรี
2. เด็กหญิงวนิดา  จันทร์พินิจ
3. เด็กหญิงอมลวรรณ  คนฉลาด
 
1. นางยุุพิน  นนทะโคตร
2. นางสาวมินตรารัก  อุ่นชัย