สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านโคก สพป. เลย เขต ๓

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ โรงเรียนอนุบาลด่านซ้าย โรงเรียนด่านซ้าย โรงเรียนบ้านนาทุ่ม โรงเรียนบ้านโพนหนอง โรงเรียนบ้านหนองผือ
ระหว่าง วันที่ 13-16 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ป.4-ป.6 66 ทองแดง 9 1. เด็กหญิงศศิกานต์  พลสิน
 
1. นางนันทิวา  ทองพุฒิ
 
2 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 69.2 ทองแดง 10 1. เด็กหญิงน้ำเพชร  แก้วเกษศรี
2. เด็กหญิงวนิดา  จันทร์พินิจ
3. เด็กหญิงอมลวรรณ  คนฉลาด
 
1. นางยุุพิน  นนทะโคตร
2. นางสาวมินตรารัก  อุ่นชัย