สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านโคก สพป. เลย เขต ๓

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ โรงเรียนอนุบาลด่านซ้าย โรงเรียนด่านซ้าย โรงเรียนบ้านนาทุ่ม โรงเรียนบ้านโพนหนอง โรงเรียนบ้านหนองผือ
ระหว่าง วันที่ 13-16 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3 83.2 ทอง 7 1. เด็กหญิงปพิชญา  สีบุ
 
1. นางสาวมินตรารัก  อุ่นชัย
 
2 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 89 ทอง 5 1. เด็กหญิงฑิฆัมพร   บุญยวง
2. เด็กหญิงพรรัมภา  แก้วเกษศรี
 
1. นางทัศนีย์  สีหะวงษ์
 
3 ปฐมวัย เกมการศึกษา(๗กิจกรรม) ปฐมวัย 98.57 ทอง 7 1. เด็กหญิงน้ำเพชร  แก้วเกษศรี
2. เด็กหญิงอมลวรรณ  คนฉลาด
 
1. นางยุพิน  นนทะโคตร
 
4 ปฐมวัย การเล่านิทานประกอบท่าทาง ปฐมวัย 89 ทอง 6 1. เด็กหญิงน้ำเพชร  แก้วเกษศรี
 
1. นางยุพิน  นนทะโคตร