สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านโคกงาม สพป. เลย เขต ๓

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ โรงเรียนอนุบาลด่านซ้าย โรงเรียนด่านซ้าย โรงเรียนบ้านนาทุ่ม โรงเรียนบ้านโพนหนอง โรงเรียนบ้านหนองผือ
ระหว่าง วันที่ 13-16 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.1-ป.3 61 ทองแดง 9 1. เด็กหญิงดาววิกา   ทวีรัตน์
 
1. นางนวพร  สุขประเสริฐ
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.4-ป.6 81 ทอง 5 1. เด็กหญิงชลธิชา   พวงสมบัติ
 
1. นางอรุวรรณ   ภูพวก
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.4-ป.6 76 เงิน 10 1. เด็กหญิงกรกนก   ศรีบุตตา
 
1. นางอรุวรรณ   ภูพวก
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กาพย์ยานี ๑๑ ป.4-ป.6 67 ทองแดง 9 1. เด็กหญิงฌัชชา   ปราพรม
2. เด็กหญิงสิรินภัส   จันทร์สุกรี
 
1. นางอรุวรรณ   ภูพวก
 
5 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 2 ป.4-ป.6 84 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงนฤมล  ผิวเนียน
2. เด็กหญิงนลินนิภา  คำแก้ว
3. เด็กหญิงอมรรัตน์  สารมะโน
 
1. นางยุพา  พรมโคตรค้า
2. นางอรุวรรณ  ภูพวก
 
6 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6 -1 - 1. เด็กชายชินวัตร  ปิงตา
2. เด็กชายศิริชัย   วังคีรี
 
1. นางสิรินทร์   นรินทร์
 
7 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6 -1 - 1. เด็กชายณัฐวุฒิ  แอ่มอรัส
2. เด็กชายศิริชัย  วังคีรี
 
1. นางสิรินทร์  นรินทร์
 
8 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงอังกะลุง ป.1-ม.3 83 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงกรกนก   ศรีบุตตา
2. เด็กหญิงกุลธิดา   กุลรัตน์
3. เด็กหญิงจันทิมา   ไชยนนท์
4. เด็กหญิงจันนิสา   เพชรประโคลน
5. เด็กหญิงจิตรานุช  หุมอาจ
6. เด็กหญิงชนิดา   วังคีรี
7. เด็กหญิงชมพูนุช   บุตรพรม
8. เด็กหญิงชลธิชา   พวงสมบัติ
9. เด็กหญิงฌัชชา   ปราพรม
10. เด็กหญิงณัฐพร   นาติโน
11. เด็กหญิงธัญสิริ   ขันบุญจันทร์
12. เด็กหญิงนฤมล   ผิวเนียม
13. เด็กหญิงนันทริกา   พรหมวัน
14. เด็กหญิงปิยภัส   พรหมดี
15. เด็กชายพีรพัฒน์   เชื้อบุญมี
16. เด็กหญิงวิลาวัลย์   มาตรเสนา
17. เด็กชายศักดิพัฒน์   ปราพรม
18. เด็กชายสหรัฐ   ผิวกลม
19. เด็กหญิงสิรินภัส   จันทร์สุกรี
20. เด็กหญิงอมรรัตน์   สารมโน
 
1. นางอรุวรรณ   ภูพวก
2. นางยุพา   พรมโคตรค้า
3. นางวิไล   จุลโลบล
 
9 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ชาย ป.1-ป.6 84 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายทรงกรด  ทิมแก้ว
 
1. นางอัจฉรา  นนทะโคตร
 
10 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล หญิง ป.1-ป.6 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงลักษณา   ยศปัญญา
 
1. นางอัจฉรา  นนทะโคตร
 
11 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 72 เงิน 7 1. เด็กชายกิตติพงษ์   สองวันนา
2. เด็กชายรัชติชากรณ์   วังคีรี
3. เด็กชายวุฒินันท์   ศรีภูเขียว
4. เด็กชายศักสิทธิ์   โสประดิษฐ์
5. เด็กชายเมธานันท์   โสประดิษฐ์
6. เด็กชายโสภณวิชญ์  สุระชาติ
 
1. นางสิรินทร์  นรินทร์
2. นางนวพร  สุขประเสริฐ
 
12 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6 72 เงิน 7 1. เด็กหญิงนิตยา  วังคีรี
2. เด็กหญิงสุนิสา  สุคงเจริญ
3. เด็กหญิงสุวรรณนิษา  พรมมาวัน
 
1. นางสาวปิลันธนา   นาสมบัติ
2. นางสุนทร   พรหมดี
 
13 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ป.4-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงลักษณา  ยศปัญญา
2. เด็กหญิงสิรินภา   วังคีรี
3. เด็กหญิงสิริปรียา  เรืองใสส่อง
 
1. นางสุนทร  พรหมดี
2. นางสาวปิลันธนา  นาสมบัติ
 
14 ปฐมวัย กิจกรรมเล่าเรื่องจากภาพ ปฐมวัย 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงกนกพัชร    ขุนบุญจันทร์
2. เด็กหญิงกันยารัตน์   นามหนองอ้อ
3. เด็กหญิงตั๋นหยง   บุทองรัตน์
4. เด็กหญิงภัทรวดี   ศรีบุรินทร์
5. เด็กหญิงมัญฑิตา   โททัสสะ
 
1. นางธนิตตา   วิจิตรปัญญา
2. นางอัจฉรา   นนทะโคตร
 
15 ปฐมวัย เกมการศึกษา(๗กิจกรรม) ปฐมวัย 60 ทองแดง 12 1. เด็กชายทีปกร   อยู่ยม
2. เด็กชายเพชรเอก   เสนานุช
 
1. นางธนิตตา    วิจิตรปัญญา
 
16 ปฐมวัย การเล่านิทานประกอบท่าทาง ปฐมวัย 90 ทอง 5 1. เด็กหญิงกนกพัชร   ขุนบุญจันทร์
 
1. นางนางธนิตตา   วิจิตรปัญญา
 
17 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 81.5 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงกมลวรรณ  วังคีรี
2. เด็กชายณัฐพงษ์  ศรีสุธรรม
3. เด็กชายธีรพัทร  นวลจันทร์
4. เด็กหญิงนิตยา  วังคีรี
5. เด็กหญิงพัชราภา  ศรีทาสังข์
6. เด็กชายเจษฎากร  โยเรือง
 
1. นางสาวจุฑามาศ  วงษ์ชมภู
2. นางสุปราณี  รุ่งเรือง
3. นางทิพย์อาภรณ์  ตันตุลา
 
18 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงกมลวรรณ  วังคีรี
 
1. นางนวพร  สุขประเสริฐ
 
19 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 76 เงิน 4 1. เด็กชายกฤษณวัตน์  คำแก้ว
2. เด็กชายยุทธศิลป์  ชัยณรงค์
 
1. นางสุปราณี  รุ่งเรือง
2. นางนวพร  สุขประเสริฐ
 
20 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายณัฐพงษ์  ศรีสุธรรม
2. เด็กชายภาราดร  ศรีบุรินทร์
3. เด็กชายวรเชษฐ์  ผิวเกลี้ยง
 
1. นางสุปราณี  รุ่งเรือง
2. นางทิพย์อาภรณ์  ตันตุลา