สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านโคกงาม สพป. เลย เขต ๓

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ โรงเรียนอนุบาลด่านซ้าย โรงเรียนด่านซ้าย โรงเรียนบ้านนาทุ่ม โรงเรียนบ้านโพนหนอง โรงเรียนบ้านหนองผือ
ระหว่าง วันที่ 13-16 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.4-ป.6 76 เงิน 10 1. เด็กหญิงกรกนก   ศรีบุตตา
 
1. นางอรุวรรณ   ภูพวก
 
2 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 72 เงิน 7 1. เด็กชายกิตติพงษ์   สองวันนา
2. เด็กชายรัชติชากรณ์   วังคีรี
3. เด็กชายวุฒินันท์   ศรีภูเขียว
4. เด็กชายศักสิทธิ์   โสประดิษฐ์
5. เด็กชายเมธานันท์   โสประดิษฐ์
6. เด็กชายโสภณวิชญ์  สุระชาติ
 
1. นางสิรินทร์  นรินทร์
2. นางนวพร  สุขประเสริฐ
 
3 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6 72 เงิน 7 1. เด็กหญิงนิตยา  วังคีรี
2. เด็กหญิงสุนิสา  สุคงเจริญ
3. เด็กหญิงสุวรรณนิษา  พรมมาวัน
 
1. นางสาวปิลันธนา   นาสมบัติ
2. นางสุนทร   พรหมดี
 
4 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 76 เงิน 4 1. เด็กชายกฤษณวัตน์  คำแก้ว
2. เด็กชายยุทธศิลป์  ชัยณรงค์
 
1. นางสุปราณี  รุ่งเรือง
2. นางนวพร  สุขประเสริฐ