สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านแก่วตาว(อิปุ่ม) สพป. เลย เขต ๓

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ โรงเรียนอนุบาลด่านซ้าย โรงเรียนด่านซ้าย โรงเรียนบ้านนาทุ่ม โรงเรียนบ้านโพนหนอง โรงเรียนบ้านหนองผือ
ระหว่าง วันที่ 13-16 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ป.1-ป.6 85.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงกชกร   กันยาประสิทธิ์
2. เด็กหญิงกนกวิภา   แก้วคม
3. เด็กหญิงชลดา  เลียงกาทิพย์
4. เด็กหญิงญานิศา  พิมพ์เสนา
5. เด็กหญิงธิญารัตน์  นันทะพรม
6. เด็กชายธีระยทธ  คำนัน
7. เด็กหญิงพรนภา   ศรีแสง
8. เด็กหญิงพิมพ์ภา   กันยาประสิทธิ์
9. เด็กหญิงลักษิกา  เลียงกาทิพย์
10. เด็กหญิงวนิดา   กันยาประสิทธิ์
11. เด็กหญิงวาสนา   กันยาประสิทธิ์
12. เด็กชายวิทวัตร  พรมโสภา
13. เด็กชายวีรพงษ์  พิมพ์เสนา
14. เด็กหญิงศุภิสรา   ศิริ
15. เด็กหญิงสุภาพร  ขันทองเฮ้า
 
1. นางสาวบำเพ็ญ  เนตรแสงศรี
2. นางสาวเกศราภรณ์   หาสิงห์ทอง
3. นางลลิตา   สายแก้วดี
4. นางสาวลัดดาวัลย์   ขวัญแสน
 
2 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 -1 - 1. เด็กชายจักรพันธ์   พิมพ์เสนา
2. เด็กหญิงวาสนา   กันยาประสิทธิ์
 
1. นางสาวบำเพ็ญ  เนตรแสงศรี
2. นางสาวเกศราภรณ์   หาสิงห์ทอง
 
3 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงวนิดา   กันยาประสิทธิ์
2. เด็กหญิงสุภิสรา   ศิริ
 
1. นางสาวเกศราภรณ์   หาสิงห์ทอง
2. นางสาวบำเพ็ญ  เนตรแสงศรี