สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านแก่วตาว(นาดี) สพป. เลย เขต ๓

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ โรงเรียนอนุบาลด่านซ้าย โรงเรียนด่านซ้าย โรงเรียนบ้านนาทุ่ม โรงเรียนบ้านโพนหนอง โรงเรียนบ้านหนองผือ
ระหว่าง วันที่ 13-16 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 0 เข้าร่วม 1. เด็กหญิงพจมาน  คมกล้า
 
1. นายกฤษณัย  สุวรรณ์
 
2 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์พานพุ่มสักการะ ป.4-ป.6 87.75 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงกาละเกด  ศรีบุตรตา
2. เด็กหญิงจารุวรรณ  น้ำนวล
3. เด็กหญิงฐิติรัตน์  จันทะคุณ
4. เด็กหญิงมลพิลา  น้ำนวล
5. เด็กหญิงลัดดาวัลย์  เนตรแสงศรี
6. เด็กหญิงวนัดดา  เนตรแสงศรี
 
1. นางชนิกา  นนทะโคตร
2. นายกฤษณัย  สุวรรณ์
 
3 การงานอาชีพ การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ป.4-ป.6 82.98 ทอง 4 1. เด็กชายธีรภัทร  ฤทธิศักดิ์
2. เด็กหญิงวลัยลักษณ์  ตันคำ
3. เด็กชายวิทยา  เนตรแสงศรี
 
1. นางชนิกา  นนทะโคตร
2. นายกฤษณัย  สุวรรณ์