สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนชุมชนบ้านนาพึง สพป. เลย เขต ๓

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ โรงเรียนอนุบาลด่านซ้าย โรงเรียนด่านซ้าย โรงเรียนบ้านนาทุ่ม โรงเรียนบ้านโพนหนอง โรงเรียนบ้านหนองผือ
ระหว่าง วันที่ 13-16 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ปฐมวัย การวาดภาพระบายสีด้วยสีเทียน ปฐมวัย 82 ทอง 7 1. เด็กหญิงทิฆัมพร   อินแผลง
 
1. นางวราภรณ์  ยศปัญญา
 
2 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 -1 - 1. เด็กหญิงพรทิพย์  ศรีคำ
 
1. นางนันทนัช  ธงอาษา
 
3 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายกฤษฎา  เนตรแสงศรี
2. เด็กหญิงพรทิพย์  ศรีคำ
3. เด็กหญิงวรัญญา  กมลรัตน์
 
1. นางนันทนัช  ธงอาษา
 
4 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 83 ทอง 5 1. เด็กหญิงปาริชาติ  ธงอาษา
2. เด็กหญิงพรทิพย์  ศรีคำ
3. เด็กชายอภิรักษ์  สุขเสริม
 
1. นางนันทนัช  ธงอาษา