สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านแก่งแล่น สพป. เลย เขต ๓

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ โรงเรียนอนุบาลด่านซ้าย โรงเรียนด่านซ้าย โรงเรียนบ้านนาทุ่ม โรงเรียนบ้านโพนหนอง โรงเรียนบ้านหนองผือ
ระหว่าง วันที่ 13-16 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ป.1-ป.6 85.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายจตุพล  วังคีรี
2. เด็กหญิงจุฑารัตน์  โสประดิษฐ์
3. เด็กหญิงณัฐสุดา  ประทุมพงษ์
4. เด็กหญิงนภัสสร  สิงห์สถิตย์
5. เด็กหญิงปัดสุณี  วังคีรี
6. เด็กหญิงพรสินี  ศรีทำมา
7. เด็กชายพัชรพล  มณีศรี
8. เด็กหญิงรัตนากร  ชัยมงคล
9. เด็กหญิงวนัสนันท์  อุ่นแก้ว
10. เด็กหญิงศรินทร์ทิพย์  วังคีรี
11. เด็กหญิงศวิตา  บูรพิน
12. เด็กหญิงศิริวิมล  การด
13. เด็กหญิงสิตานันท์  นรพันธ์
14. เด็กหญิงสุทธิดา  เหมือนศรีชัย
15. เด็กหญิงเวทินี  ชรัยบูรณ์ภิภพ
 
1. นางพิมพิลัย  รูปสูง
2. นางยุวรี  จำปามูล
3. นางสาวมนทิรา  สุธงษา
 
2 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 82 ทอง 9 1. เด็กหญิงขวัญพิชชา  นาทันรีบ
2. เด็กหญิงจุฑามณี  ทองแท้
 
1. นางงามวรรณ์  ทองปั้น
 
3 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 90 ทอง 4 1. เด็กหญิงกัลยารัตน์  คำแก้ว
2. เด็กชายนัทธพงศ์  ชาวน้ำ
 
1. นางงามวรรณ์  ทองปั้น
 
4 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงนภัสสร  สิงห์สถิตย์
2. เด็กชายพัชรพล  มณีศรี
3. เด็กหญิงศวิตา  บูระพิน
 
1. นางยุวรี  จำปามูล
2. นางสาวธัญญรัศน์  วังคีรี
 
5 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล หญิง ป.1-ป.6 81 ทอง 5 1. เด็กหญิงวริณยากร  แซ่ตัง
 
1. นางสาวจิระนันท์  ทองปั้น
 
6 คอมพิวเตอร์ การใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 78 เงิน 5 1. เด็กหญิงวนัสนันท์  อุ่นแก้ว
2. เด็กชายสัภยา  แถวอุทุม
 
1. นางสาวจีระนันท์  ทองปั้น
2. นางงามวรรณ์  ทองปั้น
 
7 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6 88.75 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายจักรภัทร  ภูสถาน
2. เด็กหญิงสายวลี  สินไชย์
3. เด็กชายอัมรินทร์  ศรีบุรินทร์
 
1. นางยุวรี  จำปามูล
2. นางสาวธัญญรัศน์  วังคีรี