สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านแก่งม่วง(ภูเรือ) สพป. เลย เขต ๓

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ โรงเรียนอนุบาลด่านซ้าย โรงเรียนด่านซ้าย โรงเรียนบ้านนาทุ่ม โรงเรียนบ้านโพนหนอง โรงเรียนบ้านหนองผือ
ระหว่าง วันที่ 13-16 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.1-ป.3 72.25 เงิน 5 1. เด็กหญิงพิชญธิดา  ประสมทรัพย์
 
1. นางสาวรัชนีวรรณ  เยาวนารถ
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 80.5 ทอง 4 1. เด็กหญิงนาตาลี  ศรีกุล
 
1. นางสาวรัชนีวรรณ  เยาวนารถ
 
3 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ป.4-ป.6 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงกมลพร  จุตตะโน
2. เด็กหญิงชลธิชา  สมโภชน์
3. เด็กหญิงปรียาคม  จิตสีดา
 
1. นายยิ่งยศ  ยศปัญญา
2. นางพิมพ์ญาดา  ยศปัญญา
 
4 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์(Science Show) ป.4-ป.6 -1 - 1. เด็กหญิงชลธิชา  โกษาจันทร์
2. เด็กหญิงมลฤดี  ศรีละ
3. เด็กหญิงเฉลิมขวัญ  ศรีบุรินทร์
 
1. นายพงษ์สวัสดิ์  วรชัยพิทักษ์
2. นางสมถวิล  วรชัยพิทักษ์
 
5 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.4-ป.6 77.33 เงิน 7 1. เด็กหญิงกมลพร  จุตตะโน
2. เด็กหญิงชลธิชา  โกษาจันทร์
3. เด็กหญิงณัฐธิดา  คำมานิตย์
4. เด็กหญิงมลฤดี  ศรีละ
5. เด็กหญิงเฉลิมขวัญ  ศรีบุรินทร์
 
1. นายพงษ์สวัสดิ์  วรชัยพิทักษ์
2. นางสมถวิล  วรชัยพิทักษ์
 
6 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3 86.5 ทอง 5 1. เด็กชายณัฐสิทธิ์  นามนุ
 
1. นางสมถวิล  วรชัยพิทักษ์
 
7 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 84.55 ทอง 8 1. เด็กหญิงเฉลิมขวัญ  ศรีบุรินทร์
 
1. นางสมถวิล  วรชัยพิทักษ์
 
8 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 78 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงชญานุตน์  ทองปั้น
2. เด็กชายวชิรกรณ์  พิมพ์สารี
 
1. นายประสิทธิ์  ศรีกุล
2. นายประเด็ด  แก้วสา
 
9 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.4-ป.6 68 ทองแดง 10 1. เด็กหญิงมลฤดี  ศรีละ
 
1. นายพงษ์สวัสดิ์  วรชัยพิทักษ์
 
10 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 66 ทองแดง 10 1. เด็กหญิงพิชญธิดา  ประสมทรัพย์
 
1. นางสมถวิล  วรชัยพิทักษ์
 
11 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ป.1-ป.6 70 เงิน 13 1. เด็กหญิงชลธิชา  โกษาจันทร์
 
1. นายพงษ์สวัสดิ์  วรชัยพิทักษ์
 
12 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ชาย ป.1-ป.6 73 เงิน 5 1. เด็กชายณัฐสิทธิ์  นามนุ
 
1. นางสมถวิล  วรชัยพิทักษ์
 
13 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง หญิง ป.1-ป.6 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงชลธิชา  โกษาจันทร์
 
1. นางสมถวิล  วรชัยพิทักษ์
 
14 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ หญิง ป.1-ป.6 78 เงิน 5 1. เด็กหญิงชลธิชา  โกษาจันทร์
 
1. นางสมถวิล  วรชัยพิทักษ์
 
15 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ป.1-ป.3 75.5 เงิน 5 1. เด็กหญิงนาตาลี  ศรีกุล
 
1. นางสาวรัชนีวรรณ  เยาวนารถ
 
16 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ป.4-ป.6 57 เข้าร่วม 9 1. เด็กชายณัฐสิทธิ์  นามนุ
 
1. นางสมถวิล  วรชัยพิทักษ์
 
17 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ป.4-ป.6 72 เงิน 7 1. เด็กชายณัฐพงษ์  ฮาดนิล
2. เด็กชายอนุวัฒน์  คนตรง
3. เด็กชายอัฐศฎาวุฒิ  จุตตะโน
 
1. นายประเด็ด  แก้วสา
2. นายประสิทธิ์  ศรีกุล
 
18 ปฐมวัย เกมการศึกษา(๗กิจกรรม) ปฐมวัย 61.71 ทองแดง 11 1. เด็กหญิงนัยกานต์  เปลี่ยนศรี
2. เด็กชายภานุวัฒน์  โยทุม
 
1. นางสมถวิล  วรชัยพิทักษ์
2. นายพงษ์สวัสดิ์  วรชัยพิทักษ์
 
19 ปฐมวัย การเล่านิทานประกอบท่าทาง ปฐมวัย 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงวรรณภรณ์  พิมพ์สารี
 
1. นางสมถวิล  วรชัยพิทักษ์
 
20 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 71.9 เงิน 8 1. เด็กหญิงกานต์สิร  วงศ์คำโสม
2. เด็กชายภานุวัฒน์  โยทุม
3. เด็กชายศิริวรรณธน์  ศรีบุรินทร์
 
1. นางสมถวิล  วรชัยพิทักษ์
2. นายพงษ์สวัสดิ์  วรชัยพิทักษ์
 
21 ปฐมวัย การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย -1 -    
22 ปฐมวัย การวาดภาพระบายสีด้วยสีเทียน ปฐมวัย -1 -