สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านแก่งม่วง(ภูเรือ) สพป. เลย เขต ๓

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ โรงเรียนอนุบาลด่านซ้าย โรงเรียนด่านซ้าย โรงเรียนบ้านนาทุ่ม โรงเรียนบ้านโพนหนอง โรงเรียนบ้านหนองผือ
ระหว่าง วันที่ 13-16 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.1-ป.3 72.25 เงิน 5 1. เด็กหญิงพิชญธิดา  ประสมทรัพย์
 
1. นางสาวรัชนีวรรณ  เยาวนารถ
 
2 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.4-ป.6 77.33 เงิน 7 1. เด็กหญิงกมลพร  จุตตะโน
2. เด็กหญิงชลธิชา  โกษาจันทร์
3. เด็กหญิงณัฐธิดา  คำมานิตย์
4. เด็กหญิงมลฤดี  ศรีละ
5. เด็กหญิงเฉลิมขวัญ  ศรีบุรินทร์
 
1. นายพงษ์สวัสดิ์  วรชัยพิทักษ์
2. นางสมถวิล  วรชัยพิทักษ์
 
3 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 78 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงชญานุตน์  ทองปั้น
2. เด็กชายวชิรกรณ์  พิมพ์สารี
 
1. นายประสิทธิ์  ศรีกุล
2. นายประเด็ด  แก้วสา
 
4 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ป.1-ป.6 70 เงิน 13 1. เด็กหญิงชลธิชา  โกษาจันทร์
 
1. นายพงษ์สวัสดิ์  วรชัยพิทักษ์
 
5 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ชาย ป.1-ป.6 73 เงิน 5 1. เด็กชายณัฐสิทธิ์  นามนุ
 
1. นางสมถวิล  วรชัยพิทักษ์
 
6 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ หญิง ป.1-ป.6 78 เงิน 5 1. เด็กหญิงชลธิชา  โกษาจันทร์
 
1. นางสมถวิล  วรชัยพิทักษ์
 
7 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ป.1-ป.3 75.5 เงิน 5 1. เด็กหญิงนาตาลี  ศรีกุล
 
1. นางสาวรัชนีวรรณ  เยาวนารถ
 
8 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ป.4-ป.6 72 เงิน 7 1. เด็กชายณัฐพงษ์  ฮาดนิล
2. เด็กชายอนุวัฒน์  คนตรง
3. เด็กชายอัฐศฎาวุฒิ  จุตตะโน
 
1. นายประเด็ด  แก้วสา
2. นายประสิทธิ์  ศรีกุล
 
9 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 71.9 เงิน 8 1. เด็กหญิงกานต์สิร  วงศ์คำโสม
2. เด็กชายภานุวัฒน์  โยทุม
3. เด็กชายศิริวรรณธน์  ศรีบุรินทร์
 
1. นางสมถวิล  วรชัยพิทักษ์
2. นายพงษ์สวัสดิ์  วรชัยพิทักษ์