สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านแก่งม่วง(ภูเรือ) สพป. เลย เขต ๓

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ โรงเรียนอนุบาลด่านซ้าย โรงเรียนด่านซ้าย โรงเรียนบ้านนาทุ่ม โรงเรียนบ้านโพนหนอง โรงเรียนบ้านหนองผือ
ระหว่าง วันที่ 13-16 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 80.5 ทอง 4 1. เด็กหญิงนาตาลี  ศรีกุล
 
1. นางสาวรัชนีวรรณ  เยาวนารถ
 
2 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ป.4-ป.6 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงกมลพร  จุตตะโน
2. เด็กหญิงชลธิชา  สมโภชน์
3. เด็กหญิงปรียาคม  จิตสีดา
 
1. นายยิ่งยศ  ยศปัญญา
2. นางพิมพ์ญาดา  ยศปัญญา
 
3 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3 86.5 ทอง 5 1. เด็กชายณัฐสิทธิ์  นามนุ
 
1. นางสมถวิล  วรชัยพิทักษ์
 
4 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 84.55 ทอง 8 1. เด็กหญิงเฉลิมขวัญ  ศรีบุรินทร์
 
1. นางสมถวิล  วรชัยพิทักษ์
 
5 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง หญิง ป.1-ป.6 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงชลธิชา  โกษาจันทร์
 
1. นางสมถวิล  วรชัยพิทักษ์
 
6 ปฐมวัย การเล่านิทานประกอบท่าทาง ปฐมวัย 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงวรรณภรณ์  พิมพ์สารี
 
1. นางสมถวิล  วรชัยพิทักษ์