สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านแก่ง สพป. เลย เขต ๓

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ โรงเรียนอนุบาลด่านซ้าย โรงเรียนด่านซ้าย โรงเรียนบ้านนาทุ่ม โรงเรียนบ้านโพนหนอง โรงเรียนบ้านหนองผือ
ระหว่าง วันที่ 13-16 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กาพย์ยานี ๑๑ ป.4-ป.6 81 ทอง 4 1. เด็กหญิงนิกานดา  แสงทองจี
2. เด็กหญิงภัทราพร  หม้อกรอง
 
1. นางวิไลวรรณ  ถาวัลย์
2. นายยงยศ  ถาวัลย์
 
2 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.1-ป.3 80 ทอง 5 1. เด็กหญิงณัฐธิดา  นาราศรี
2. เด็กหญิงธมลวรรณ  นาราศรี
3. เด็กหญิงวิภาวดี  วังคีรี
4. เด็กหญิงศศิวิมล  ปรัชญาเรืองพงษ์
5. เด็กหญิงสุพิชญา  โสประดิษฐ
 
1. นางเตียงสิน  ปรัชญาเรืองพงษ์
2. นางสาวนิดติญา  อันสุริย์
 
3 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.4-ป.6 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงจนิสตา  คำพึง
2. เด็กหญิงชลธิชา  สุวรรณชาติ
3. เด็กหญิงนิกานดา  แสงทองจี
4. เด็กหญิงนิศารัตน์  นนทะการ
5. เด็กหญิงภัทราพร  หม้อกรอง
 
1. นางเตียงสิน  ปรัชญาเรืองพงษ์
2. นางวิไลวรรณ  ถาวัลย์
 
4 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3 77.5 เงิน 12 1. เด็กหญิงณัฐธิดา  นาราศรี
 
1. นางพรรณนิภา  ปัญญาศรี
 
5 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ป.1-ป.6 83.99 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายธนัฐพนธ์  อินปลัด
2. เด็กชายธราเทพ  วันทองสุข
3. เด็กชายธิติกร  แถวอุทุม
4. เด็กชายธีรภัทร  เชื้อบุญมี
5. เด็กหญิงพิมนุภาพ  นนทะการ
6. เด็กชายวรยศ  นนทะโคตร
7. เด็กหญิงวิภาวดี  ศรีบุรินทร์
8. เด็กหญิงศศิวิมล  ปรัชญาเรืองพงษ์
9. เด็กหญิงสิรภัสสร  สุวรรณชาติ
10. เด็กหญิงสุพิชญา  โสประดิษฐ์
 
1. นางวิไลวรรณ  ถาวัลย์
2. นางเตียงสิน  ปรัชญาเรืองพงษ์
3. นางเขมจิรา  พรหมรักษา
 
6 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน (ASEAN Quiz) ป.4-ป.6 72 เงิน 4 1. เด็กหญิงนิกานดา  แสงทองจี
2. เด็กหญิงภัทราพร  หม้อกรอง
 
1. นางวิไลวรรณ  ถาวัลย์
2. นายยงยศ  ถาวัลย์