สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านแก่ง สพป. เลย เขต ๓

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ โรงเรียนอนุบาลด่านซ้าย โรงเรียนด่านซ้าย โรงเรียนบ้านนาทุ่ม โรงเรียนบ้านโพนหนอง โรงเรียนบ้านหนองผือ
ระหว่าง วันที่ 13-16 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3 77.5 เงิน 12 1. เด็กหญิงณัฐธิดา  นาราศรี
 
1. นางพรรณนิภา  ปัญญาศรี
 
2 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน (ASEAN Quiz) ป.4-ป.6 72 เงิน 4 1. เด็กหญิงนิกานดา  แสงทองจี
2. เด็กหญิงภัทราพร  หม้อกรอง
 
1. นางวิไลวรรณ  ถาวัลย์
2. นายยงยศ  ถาวัลย์