สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านแก่งเกลี้ยง สพป. เลย เขต ๓

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ โรงเรียนอนุบาลด่านซ้าย โรงเรียนด่านซ้าย โรงเรียนบ้านนาทุ่ม โรงเรียนบ้านโพนหนอง โรงเรียนบ้านหนองผือ
ระหว่าง วันที่ 13-16 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.1-ป.3 52.75 เข้าร่วม 10 1. เด็กหญิงภัทราพร  สารมะโน
 
1. นายเสริม  วงษ์มานิตย์
 
2 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ป.1-ป.3 40 เข้าร่วม 6 1. เด็กหญิงจรินญา  คำภาจูด
 
1. นางวิไลลักษณ์   ภักดีมี