สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านแก่งเกลี้ยง สพป. เลย เขต ๓

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ โรงเรียนอนุบาลด่านซ้าย โรงเรียนด่านซ้าย โรงเรียนบ้านนาทุ่ม โรงเรียนบ้านโพนหนอง โรงเรียนบ้านหนองผือ
ระหว่าง วันที่ 13-16 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดละครคุณธรรม ป.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงกรณิการ์  มูลอามาตย์
2. เด็กชายกฤตภัค  สิงหกาญจนกุล
3. เด็กหญิงจิตรทิวา  บุตรโชติ
4. เด็กหญิงจิตรานุช  พรมมี
5. เด็กหญิงจิราภรณ์  วันทองสุข
6. เด็กชายชญานนท์  สีบุตตา
7. เด็กหญิงชลลัดดา  สำเภาลอย
8. เด็กชายชัยวัฒน์  ภูสถาน
9. เด็กชายชิติพัทธ์  ประสมทรัพย์
10. เด็กหญิงณัฐนรี  ไสวงาม
11. เด็กชายทนงศักดิ์  จันทร์วิสิทธิ์
12. เด็กหญิงทิพยารัตน์  สุวรรณชาติ
13. เด็กชายธนวุธ  วงค์ชารี
14. เด็กชายปกรณ์  กาสาวัฒน์
15. เด็กหญิงปิยะพร  ประสมทรัพย์
16. เด็กชายวรากร  โกษาจันทร์
17. เด็กชายวีรพงศ์  กันหาวรรณะ
18. เด็กหญิงสุภัสสร  หมวดเมือง
19. เด็กหญิงอุษณิษา  เขาลาด
20. เด็กหญิงไพริน  กาวน
 
1. นายกรกช  มูลอามาตย์
2. นางสาวอรสา  โกษาจันทร์
3. นางสาวพรทิพย์  โฮมชัย
4. นางสาวโอพัตตรา  ศรีบุรินทร์
5. นายเสริม  วงษ์มานิตย์
 
2 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดละครประวัติศาสตร์ ป.1-ม.3 90.66 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงจรวยพร  สิทธฺิยะ
2. เด็กหญิงจิราพร  วันทองสุข
3. เด็กชายชยานนท์  ศรีบุตตา
4. เด็กหญิงชลลัตดา  สำเภาลอย
5. เด็กชายชัยวัฒน์  ภูสถาน
6. เด็กชายณัฐพล  ศรีคำ
7. เด็กชายณัฐสิทธิ์  กันหาวันนะ
8. เด็กหญิงบัณฑิตา  งามสันเทียะ
9. เด็กชายปธีธร  สีหะสุทธิ์
10. เด็กชายพีระภาส  บูรณวิชิต
11. เด็กชายภัทราวุธ  วังคีรี
12. เด็กชายภานุวัฒน์  สารมะโน
13. เด็กชายวรวุฒิ  กาวน
14. เด็กชายสิวราม  งามดี
15. เด็กชายสุรชัย  จันทพิมพ์
 
1. นายกรกช  มูลอามาตย์
2. นางสาวอรสา  โกษาจันทร์
3. นางสาวพรทิพย์  โฮมชัย
4. นางสาวโอพัตรา  ศรีบุรินทร์
5. นางวิไลลักษณ์  ภักดีมี
 
3 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3 87.15 ทอง 4 1. เด็กหญิงญานิศา  ทิพย์ศรีราช
 
1. นางสาวพรทิพย์  โฮมชัย
 
4 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดขับขานประสานเสียง ป.1-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงกรณิการ์  มูลอามาตย์
2. เด็กชายกฤตภัค  สิงหกาญจนกุล
3. เด็กหญิงจิตรทิวา  บุตรโชติ
4. เด็กหญิงจิตรานุช  พรมมี
5. เด็กหญิงจิราภรณ์  วันทองสุข
6. เด็กชายชญานนท์  สีบุตตา
7. เด็กหญิงชลลัดดา  สำเภาลอย
8. เด็กชายชัยวัฒน์  ภูสถาน
9. เด็กชายชิติพัทธ์  ประสมทรัพย์
10. เด็กหญิงณัฐนรี  ไสวงาม
11. เด็กชายทนงศักดิ์  จันทร์วิสิทธ์
12. เด็กชายธนวุธ  วงศ์ชารี
13. เด็กหญิงบัลฑิตา  งามสันเทียะ
14. เด็กชายปกรณ์  กาสาวัฒน์
15. เด็กหญิงปิยะพร  ประสมทรัพย์
16. เด็กหญิงพิทยารัตน์  สุวรรณชาติ
17. เด็กชายภัทราวุธ  วังคีรี
18. เด็กชายภานุวัฒน์  สารมะโน
19. เด็กชายวรวุฒิ  กาวน
20. เด็กชายวรากร  โกษาจันทร์
21. เด็กชายวีระพงศ์  กัณหาวรรณะ
22. เด็กชายศิวราม  งามดี
23. เด็กหญิงสุภัสสร  หมวดเมือง
24. เด็กชายสุรชัย  จันทพิมพ์
25. เด็กหญิงอุษณิษา  เขาลาด
26. เด็กหญิงไพริน  กาวน
 
1. นางสรัญญา  บุดดา
2. นายเสริม  วงษ์มานิตย์
3. นางวิไลลักษณ์  ภักดีมี
4. นางสาวพรทิพย์  โฮมชัย
5. นางสาวโอพัตตรา  ศรีบุรินทร์
6. นายกรกช  มูลอามาตย์
7. นางสาวอรสา  โกษาจันทร์
8. นายไพรสณ  คนขาว
 
5 ปฐมวัย การเล่านิทานประกอบท่าทาง ปฐมวัย 80 ทอง 12 1. เด็กหญิงกรณิการ์  มูลอามาตย์
 
1. นางสาวอรสา  โกษาจันทร์