สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านกลาง(ภูเรือ) สพป. เลย เขต ๓

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ โรงเรียนอนุบาลด่านซ้าย โรงเรียนด่านซ้าย โรงเรียนบ้านนาทุ่ม โรงเรียนบ้านโพนหนอง โรงเรียนบ้านหนองผือ
ระหว่าง วันที่ 13-16 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.1-ป.3 57 เข้าร่วม 11 1. เด็กหญิงณัฏฐณิชา  ศรีบุรินทร์
 
1. นางสาวจินตนา  แก้วเกษศรี
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.4-ป.6 78.75 เงิน 6 1. เด็กหญิงกุลจิรา  ศรีบุรินทร์
 
1. นางสาวจินตนา  แก้วเกษศรี
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.1-ป.3 86.75 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงนิชาพัชน์  ศรีบุรินทร์
 
1. นางสาวจินตนา  แก้วเกษศรี
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.4-ป.6 77 เงิน 9 1. เด็กหญิงฐานิตา  ศรีบุรินทร์
 
1. นางสาวจินตนา  แก้วเกษศรี
 
5 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 86.75 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงณัฏฐณิชา  ศรีบุรินทร์
 
1. นางสาวจินตนา  แก้วเกษศรี
 
6 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 13 เข้าร่วม 11 1. เด็กหญิงสุชานาฏ  ศรีบุรินทร์
 
1. นางสาวภคมน  โกษาจันทร์
 
7 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 30 เข้าร่วม 5 1. เด็กหญิงจิฬาภรณ์  ศรีบุรินทร์
 
1. นางสาวภคมน  โกษาจันทร์
 
8 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 2 ป.4-ป.6 78 เงิน 5 1. เด็กหญิงกนกเนตร  ศรีบุรินทร์
2. เด็กหญิงกฤติพร  ศรีบุรินทร์
3. เด็กหญิงพัทธนันท์  นาราศรี
 
1. นางสาวภคมน  โกษาจันทร์
 
9 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 26 เข้าร่วม รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงอัจฉราภรณ์  ศรีชมษร
 
1. นางสาวภคมน  โกษาจันทร์
 
10 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6 82.12 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายคงฤทธิ์  จันทะวาง
2. เด็กชายธัชพล  ศรีบุรินทร์
 
1. นายอดิเรก  กุลศิริ
2. นายพีรพัฒน์   โคตรแก้ว
 
11 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.1-ป.3 88 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงจินดาหรา  บุตรพรม
2. เด็กหญิงณัฏฐณิชา  ศรีบุรินทร์
3. เด็กหญิงนิชาพัชน์  ศรีบุรินทร์
4. เด็กหญิงปาริชาต  ศรีบุรินทร์
5. เด็กหญิงอรปรียา  สิงห์คำป้อง
 
1. นายอดิเรก  กุลศิริ
2. นางสาวคำหล้า  พรหมศรีจันทร์
 
12 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปล ป.1-ม.3 82.75 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงจิดาภา  ศรีบุรินทร์
2. เด็กหญิงจินดาหรา  บุตรพรม
3. เด็กหญิงณัฏฐณิชา  ศรีบุรินทร์
4. เด็กหญิงณัฐณิชา  สารมะโน
5. เด็กหญิงนิชาพัชน์  ศรีบุรินทร์
6. เด็กหญิงปาริชาต  ศรีบุรินทร์
7. เด็กหญิงพิชยา  จุตตะโน
8. เด็กหญิงมนต์นภา  แก้วชิน
9. เด็กหญิงวัชราภร  ศรีบุรินทร์
10. เด็กหญิงอรปรียา  สิงห์คำป้อง
 
1. นางสาวคำหล้า  พรหมศรีจันทร์
2. นางสาวจินตนา  แก้วเกษศรี
3. นางกัลยารัตน์  บัวขาว
 
13 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ป.1-ป.3 -1 - 1. เด็กหญิงปาริชาต  ศรีบุรินทร์
 
1. นายพีรพัฒน์   โคตรแก้ว
 
14 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ป.1-ป.3 40 เข้าร่วม 6 1. เด็กหญิงนิชาพัชน์  ศรีบุรินทร์
 
1. นายพีรพัฒน์   โคตรแก้ว
 
15 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 79 เงิน 4 1. เด็กหญิงจินดาหรา  บุตรพรม
2. เด็กหญิงณัฏฐณิชา  ศรีบุรินทร์
3. เด็กหญิงณัฐณิชา  สารมะโน
4. เด็กหญิงนิชาพัชน์  ศรีบุรินทร์
5. เด็กหญิงปาริชาต  ศรีบุรินทร์
6. เด็กหญิงวัชราภร  ศรีบุรินทร์
 
1. นางสาวคำหล้า  พรหมศรีจันทร์
2. นางสาวจินตนา  แก้วเกษศรี
3. นางกัลยารัตน์  บัวขาว
 
16 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงกรวรรณ  เนธิบุตร
2. เด็กหญิงจิฬาภรณ์  ศรีบุรินทร์
3. เด็กหญิงรัตนาวดี  ฉลาดบล
 
1. นางกัลยารัตน์  บัวขาว
2. นางสาวจินตนา  แก้วเกษศรี
 
17 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 78.9 เงิน 5 1. เด็กชายชัชวาลย์  ศรีบุรินทร์
2. เด็กหญิงอิมพิกา  ศรีบุรินทร์
3. เด็กชายเกียรติศักดิ์  ฦาชา
 
1. นายอุทัย  ขุนมาตย์
2. นางศุภรัตน์  ศรีชมษร
 
18 ปฐมวัย การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย 70 เงิน 8 1. เด็กหญิงฉันท์สินี  หล้าหนองเรือ
2. เด็กหญิงสุทธิพร  ศรีชมษร
3. เด็กหญิงอิมพิกา  ศรีบุรินทร์
 
1. นายอุทัย  ขุนมาตย์
2. นางศุภรัตน์  ศรีชมษร
 
19 เรียนร่วม - คณิตศาสตร์ การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 8 เข้าร่วม รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายพุฒิพงค์  ศรีบุุรินทร์
2. เด็กหญิงมนทิรา  น้อยม่วง
 
1. นางสาวภคมน  โกษาจันทร์
2. นายพีรพัฒน์  โคตรแก้ว
 
20 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น 87 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายพุฒิพงค์  ศรีบุรินทร์
2. เด็กหญิงมนทิรา  น้อยม่วง
 
1. นายพีรพัฒน์  โคตรแก้ว
2. นางสาวภคมน  โกษาจันทร์
 
21 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น -1 - 1. เด็กชายพุฒิพงค์  ศรีบุรินทร์
2. เด็กหญิงมนทิรา  น้อยม่วง
 
1. นางสาวภคมน  โกษาจันทร์
2. นายพีรพัฒน์  โคตรแก้ว