สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านกลาง(ภูเรือ) สพป. เลย เขต ๓

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ โรงเรียนอนุบาลด่านซ้าย โรงเรียนด่านซ้าย โรงเรียนบ้านนาทุ่ม โรงเรียนบ้านโพนหนอง โรงเรียนบ้านหนองผือ
ระหว่าง วันที่ 13-16 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.1-ป.3 57 เข้าร่วม 11 1. เด็กหญิงณัฏฐณิชา  ศรีบุรินทร์
 
1. นางสาวจินตนา  แก้วเกษศรี
 
2 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 13 เข้าร่วม 11 1. เด็กหญิงสุชานาฏ  ศรีบุรินทร์
 
1. นางสาวภคมน  โกษาจันทร์
 
3 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 30 เข้าร่วม 5 1. เด็กหญิงจิฬาภรณ์  ศรีบุรินทร์
 
1. นางสาวภคมน  โกษาจันทร์
 
4 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 26 เข้าร่วม รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงอัจฉราภรณ์  ศรีชมษร
 
1. นางสาวภคมน  โกษาจันทร์
 
5 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ป.1-ป.3 40 เข้าร่วม 6 1. เด็กหญิงนิชาพัชน์  ศรีบุรินทร์
 
1. นายพีรพัฒน์   โคตรแก้ว
 
6 เรียนร่วม - คณิตศาสตร์ การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 8 เข้าร่วม รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายพุฒิพงค์  ศรีบุุรินทร์
2. เด็กหญิงมนทิรา  น้อยม่วง
 
1. นางสาวภคมน  โกษาจันทร์
2. นายพีรพัฒน์  โคตรแก้ว