สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านกลาง(ภูเรือ) สพป. เลย เขต ๓

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ โรงเรียนอนุบาลด่านซ้าย โรงเรียนด่านซ้าย โรงเรียนบ้านนาทุ่ม โรงเรียนบ้านโพนหนอง โรงเรียนบ้านหนองผือ
ระหว่าง วันที่ 13-16 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.4-ป.6 78.75 เงิน 6 1. เด็กหญิงกุลจิรา  ศรีบุรินทร์
 
1. นางสาวจินตนา  แก้วเกษศรี
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.4-ป.6 77 เงิน 9 1. เด็กหญิงฐานิตา  ศรีบุรินทร์
 
1. นางสาวจินตนา  แก้วเกษศรี
 
3 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 2 ป.4-ป.6 78 เงิน 5 1. เด็กหญิงกนกเนตร  ศรีบุรินทร์
2. เด็กหญิงกฤติพร  ศรีบุรินทร์
3. เด็กหญิงพัทธนันท์  นาราศรี
 
1. นางสาวภคมน  โกษาจันทร์
 
4 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 79 เงิน 4 1. เด็กหญิงจินดาหรา  บุตรพรม
2. เด็กหญิงณัฏฐณิชา  ศรีบุรินทร์
3. เด็กหญิงณัฐณิชา  สารมะโน
4. เด็กหญิงนิชาพัชน์  ศรีบุรินทร์
5. เด็กหญิงปาริชาต  ศรีบุรินทร์
6. เด็กหญิงวัชราภร  ศรีบุรินทร์
 
1. นางสาวคำหล้า  พรหมศรีจันทร์
2. นางสาวจินตนา  แก้วเกษศรี
3. นางกัลยารัตน์  บัวขาว
 
5 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 78.9 เงิน 5 1. เด็กชายชัชวาลย์  ศรีบุรินทร์
2. เด็กหญิงอิมพิกา  ศรีบุรินทร์
3. เด็กชายเกียรติศักดิ์  ฦาชา
 
1. นายอุทัย  ขุนมาตย์
2. นางศุภรัตน์  ศรีชมษร
 
6 ปฐมวัย การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย 70 เงิน 8 1. เด็กหญิงฉันท์สินี  หล้าหนองเรือ
2. เด็กหญิงสุทธิพร  ศรีชมษร
3. เด็กหญิงอิมพิกา  ศรีบุรินทร์
 
1. นายอุทัย  ขุนมาตย์
2. นางศุภรัตน์  ศรีชมษร