สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านกลาง(ภูเรือ) สพป. เลย เขต ๓

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ โรงเรียนอนุบาลด่านซ้าย โรงเรียนด่านซ้าย โรงเรียนบ้านนาทุ่ม โรงเรียนบ้านโพนหนอง โรงเรียนบ้านหนองผือ
ระหว่าง วันที่ 13-16 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.1-ป.3 86.75 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงนิชาพัชน์  ศรีบุรินทร์
 
1. นางสาวจินตนา  แก้วเกษศรี
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 86.75 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงณัฏฐณิชา  ศรีบุรินทร์
 
1. นางสาวจินตนา  แก้วเกษศรี
 
3 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6 82.12 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายคงฤทธิ์  จันทะวาง
2. เด็กชายธัชพล  ศรีบุรินทร์
 
1. นายอดิเรก  กุลศิริ
2. นายพีรพัฒน์   โคตรแก้ว
 
4 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.1-ป.3 88 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงจินดาหรา  บุตรพรม
2. เด็กหญิงณัฏฐณิชา  ศรีบุรินทร์
3. เด็กหญิงนิชาพัชน์  ศรีบุรินทร์
4. เด็กหญิงปาริชาต  ศรีบุรินทร์
5. เด็กหญิงอรปรียา  สิงห์คำป้อง
 
1. นายอดิเรก  กุลศิริ
2. นางสาวคำหล้า  พรหมศรีจันทร์
 
5 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปล ป.1-ม.3 82.75 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงจิดาภา  ศรีบุรินทร์
2. เด็กหญิงจินดาหรา  บุตรพรม
3. เด็กหญิงณัฏฐณิชา  ศรีบุรินทร์
4. เด็กหญิงณัฐณิชา  สารมะโน
5. เด็กหญิงนิชาพัชน์  ศรีบุรินทร์
6. เด็กหญิงปาริชาต  ศรีบุรินทร์
7. เด็กหญิงพิชยา  จุตตะโน
8. เด็กหญิงมนต์นภา  แก้วชิน
9. เด็กหญิงวัชราภร  ศรีบุรินทร์
10. เด็กหญิงอรปรียา  สิงห์คำป้อง
 
1. นางสาวคำหล้า  พรหมศรีจันทร์
2. นางสาวจินตนา  แก้วเกษศรี
3. นางกัลยารัตน์  บัวขาว
 
6 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงกรวรรณ  เนธิบุตร
2. เด็กหญิงจิฬาภรณ์  ศรีบุรินทร์
3. เด็กหญิงรัตนาวดี  ฉลาดบล
 
1. นางกัลยารัตน์  บัวขาว
2. นางสาวจินตนา  แก้วเกษศรี
 
7 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น 87 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายพุฒิพงค์  ศรีบุรินทร์
2. เด็กหญิงมนทิรา  น้อยม่วง
 
1. นายพีรพัฒน์  โคตรแก้ว
2. นางสาวภคมน  โกษาจันทร์