สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนหนองหลวงชั่งสี่ สพป. เลย เขต ๓

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ โรงเรียนอนุบาลด่านซ้าย โรงเรียนด่านซ้าย โรงเรียนบ้านนาทุ่ม โรงเรียนบ้านโพนหนอง โรงเรียนบ้านหนองผือ
ระหว่าง วันที่ 13-16 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.1-ป.3 49 เข้าร่วม 12 1. เด็กหญิงอุมากรณ์   วังคีรี
 
1. นางภูรีศรี  แสงรัตน์
 
2 คอมพิวเตอร์ การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6 78 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงนาเดีย   โสประดิษฐ์
2. เด็กหญิงเกวลิน   คำแก้ว
 
1. นางวาสนา   รัตนมงคล
2. นายธวัชพงษ์   พรหมจักร
 
3 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6 89 ทอง 4 1. เด็กชายวรเชษฐ์   ศรีบุรินทร์
2. เด็กชายศุภกิจ   ฤทธิศักดิ์
3. เด็กชายเทอดศักดิ์   กัลยาลักษณ์
 
1. นางเพ็ญนภา   นครศรี
2. นางเรณู   ราชพรหมมา
 
4 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์พานพุ่มสักการะ ป.4-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงกัญญารัตน์   จันทะวงศ์
2. เด็กหญิงน้ำฝน   ภูด่านงัว
3. เด็กหญิงวรัญญา   ศรีชมษร
4. เด็กหญิงอารีญา   สารมะโน
5. เด็กหญิงเกศรินทร์   วันทองสังข์
6. เด็กหญิงใบเตย    ธานี
 
1. นางเรณู   ราชพรหมมา
2. นางเพ็ญนภา  นครศรี
3. นางวาสนา   รัตนมงคล
 
5 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6 82 ทอง 8 1. เด็กชายปฐมพงษ์    วังคีรี
2. เด็กชายศราวุฒิ   ศรีบุรินทร์
3. เด็กชายสนธยา   พิมพ์สารี
 
1. นางเพ็ญนภา  นครศรี
2. นางสาวเอื้อการย์   ศรีบุรินทร์
 
6 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 72.2 เงิน 7 1. เด็กชายณัฐดนัย   สารมะโน
2. เด็กชายธีระพล   คำแก้ว
3. เด็กชายศิรายุ   เนตรแสงสี
 
1. นางนพลักษณ์   สุทธิ
2. นางภูรีศรี  แสงรัตน์