สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนหนองหลวงชั่งสี่ สพป. เลย เขต ๓

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ โรงเรียนอนุบาลด่านซ้าย โรงเรียนด่านซ้าย โรงเรียนบ้านนาทุ่ม โรงเรียนบ้านโพนหนอง โรงเรียนบ้านหนองผือ
ระหว่าง วันที่ 13-16 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 คอมพิวเตอร์ การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6 78 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงนาเดีย   โสประดิษฐ์
2. เด็กหญิงเกวลิน   คำแก้ว
 
1. นางวาสนา   รัตนมงคล
2. นายธวัชพงษ์   พรหมจักร
 
2 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 72.2 เงิน 7 1. เด็กชายณัฐดนัย   สารมะโน
2. เด็กชายธีระพล   คำแก้ว
3. เด็กชายศิรายุ   เนตรแสงสี
 
1. นางนพลักษณ์   สุทธิ
2. นางภูรีศรี  แสงรัตน์