สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนนามาลานาพึงหัวด่านนาปูน สพป. เลย เขต ๓

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ โรงเรียนอนุบาลด่านซ้าย โรงเรียนด่านซ้าย โรงเรียนบ้านนาทุ่ม โรงเรียนบ้านโพนหนอง โรงเรียนบ้านหนองผือ
ระหว่าง วันที่ 13-16 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 1 ป.4-ป.6 -1 - 1. เด็กหญิงปวันรัตน์  เสวิสิทธิ์
2. เด็กหญิงสิริกัลยา  จันดาหาร
3. เด็กหญิงอาภัสรา  ทับทิมจันทร์
 
1. นางสมหวัง  หุมอาจ
2. นายถาวร  จันจุติิ
 
2 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อนกระดาษพับ ป.1-ป.3 18.86 เข้าร่วม 13 1. เด็กชายภัทรพล  กมลรัตน์
2. เด็กชายสิงหราช  สิงห์สุข
 
1. นางสมหวัง  หุมอาจ
2. นายถาวร  จันจุติ
 
3 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.1-ป.3 83.2 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงปาณิตา  ศรีคำ
2. เด็กหญิงยุพารัตน์  กมลรัตน์
3. เด็กหญิงวิภาวดี  สุขเสริม
4. เด็กหญิงอภัสวรรณ  ทาจิ
5. เด็กหญิงอรุโณทัย  ฤทธิศักดิ์
 
1. นางพรทิพา  สีหะวงศ์
2. นางสาวพรรณนิภา  สีหะวงค์
 
4 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.4-ป.6 76.66 เงิน 8 1. เด็กหญิงดาวนิล  จันดาหาร
2. เด็กหญิงปนัดดา  ศรีคำ
3. เด็กหญิงมีสุข  พรมเวียง
4. เด็กหญิงศิรินันท์  จันดาหาร
5. เด็กหญิงอาทิตยา  แก้วใส
 
1. นางพรทิพา  สีหะวงศ์
2. นางสาวพรรณนิภา  สีหะวงค์
 
5 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 63 ทองแดง 7 1. เด็กหญิงนิธิรา  นนทะโคตร
2. เด็กหญิงน้ำพลอย  หุมอาจ
 
1. นางสาวพรรณนิภา  สีหะวงศ์
 
6 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.1-ป.3 68 ทองแดง 8 1. เด็กหญิงกรรณิกา  ทรงพุฒิ
 
1. นายศุภโชติ  ผสม
 
7 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.4-ป.6 76 เงิน 6 1. เด็กหญิงนิธิรา  นนทะโคตร
 
1. นางนันทนัช  ธงอาษา
 
8 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 67 ทองแดง 9 1. เด็กหญิงอรปรียา  ยศคำแหง
 
1. นายศุภโชติ  ผสม
 
9 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ หญิง ป.1-ป.6 76 เงิน 9 1. เด็กหญิงอาทิตยา  แก้วใส
 
1. นางบุญหลาย  จอมคำศรี
 
10 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ป.1-ป.3 70.75 เงิน 6 1. เด็กหญิงปวิษา  ยศปัญญา
 
1. นางสาวธนพร  วรชินา
 
11 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ป.1-ป.3 80 ทอง 4 1. เด็กหญิงเปรมิกา  กุลศิริ
 
1. นางพรทิพา  สีหะวงศ์
 
12 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน (ASEAN Quiz) ป.4-ป.6 -1 - 1. เด็กหญิงนิธิรา  นนทะโคตร
2. เด็กหญิงน้ำพลอย  หุมอาจ
 
1. นางพรทิพา  สีหะวงศ์
 
13 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 35 เข้าร่วม 12 1. เด็กชายณัฐนนท์  แก้วเกษศรี
2. เด็กชายณัฐวุฒิ  ทองสาดี
3. เด็กชายธีรพัฒน์  จันทะคุณ
4. เด็กชายภัทรพล  กมลรัตน์
5. เด็กชายศตเนติ  บุุษราคัม
6. เด็กชายสิงหราช  สิงห์สุข
 
1. นายถาวร  จันจุติ
2. นางสมหวัง  หุมอาจ
 
14 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6 72 เงิน 9 1. เด็กหญิงกันนิกา  กมลรัตน์
2. เด็กหญิงกุลสตรี  นันทะชัย
3. เด็กหญิงอริสา  สิทธิฤกษ์
 
1. นางสุภาพร  แน่นอุดร