สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนนามาลานาพึงหัวด่านนาปูน สพป. เลย เขต ๓

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ โรงเรียนอนุบาลด่านซ้าย โรงเรียนด่านซ้าย โรงเรียนบ้านนาทุ่ม โรงเรียนบ้านโพนหนอง โรงเรียนบ้านหนองผือ
ระหว่าง วันที่ 13-16 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 63 ทองแดง 7 1. เด็กหญิงนิธิรา  นนทะโคตร
2. เด็กหญิงน้ำพลอย  หุมอาจ
 
1. นางสาวพรรณนิภา  สีหะวงศ์
 
2 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.1-ป.3 68 ทองแดง 8 1. เด็กหญิงกรรณิกา  ทรงพุฒิ
 
1. นายศุภโชติ  ผสม
 
3 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 67 ทองแดง 9 1. เด็กหญิงอรปรียา  ยศคำแหง
 
1. นายศุภโชติ  ผสม