สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนนามาลานาพึงหัวด่านนาปูน สพป. เลย เขต ๓

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ โรงเรียนอนุบาลด่านซ้าย โรงเรียนด่านซ้าย โรงเรียนบ้านนาทุ่ม โรงเรียนบ้านโพนหนอง โรงเรียนบ้านหนองผือ
ระหว่าง วันที่ 13-16 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.4-ป.6 76.66 เงิน 8 1. เด็กหญิงดาวนิล  จันดาหาร
2. เด็กหญิงปนัดดา  ศรีคำ
3. เด็กหญิงมีสุข  พรมเวียง
4. เด็กหญิงศิรินันท์  จันดาหาร
5. เด็กหญิงอาทิตยา  แก้วใส
 
1. นางพรทิพา  สีหะวงศ์
2. นางสาวพรรณนิภา  สีหะวงค์
 
2 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.4-ป.6 76 เงิน 6 1. เด็กหญิงนิธิรา  นนทะโคตร
 
1. นางนันทนัช  ธงอาษา
 
3 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ หญิง ป.1-ป.6 76 เงิน 9 1. เด็กหญิงอาทิตยา  แก้วใส
 
1. นางบุญหลาย  จอมคำศรี
 
4 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ป.1-ป.3 70.75 เงิน 6 1. เด็กหญิงปวิษา  ยศปัญญา
 
1. นางสาวธนพร  วรชินา
 
5 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6 72 เงิน 9 1. เด็กหญิงกันนิกา  กมลรัตน์
2. เด็กหญิงกุลสตรี  นันทะชัย
3. เด็กหญิงอริสา  สิทธิฤกษ์
 
1. นางสุภาพร  แน่นอุดร