สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนนามาลานาพึงหัวด่านนาปูน สพป. เลย เขต ๓

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ โรงเรียนอนุบาลด่านซ้าย โรงเรียนด่านซ้าย โรงเรียนบ้านนาทุ่ม โรงเรียนบ้านโพนหนอง โรงเรียนบ้านหนองผือ
ระหว่าง วันที่ 13-16 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.1-ป.3 83.2 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงปาณิตา  ศรีคำ
2. เด็กหญิงยุพารัตน์  กมลรัตน์
3. เด็กหญิงวิภาวดี  สุขเสริม
4. เด็กหญิงอภัสวรรณ  ทาจิ
5. เด็กหญิงอรุโณทัย  ฤทธิศักดิ์
 
1. นางพรทิพา  สีหะวงศ์
2. นางสาวพรรณนิภา  สีหะวงค์
 
2 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ป.1-ป.3 80 ทอง 4 1. เด็กหญิงเปรมิกา  กุลศิริ
 
1. นางพรทิพา  สีหะวงศ์