สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนอนุบาลด่านซ้าย สพป. เลย เขต ๓

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ โรงเรียนอนุบาลด่านซ้าย โรงเรียนด่านซ้าย โรงเรียนบ้านนาทุ่ม โรงเรียนบ้านโพนหนอง โรงเรียนบ้านหนองผือ
ระหว่าง วันที่ 13-16 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 26 เข้าร่วม รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายจักรกริช  กุลทอง
 
1. นางสาวลัดดาวัลย์  ม้าวมงคล
 
2 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเน ป.4-ป.6 53 เข้าร่วม 6 1. เด็กหญิงจุฑามาศ  ปงคำเฟย
2. เด็กชายณัฐวุฒิ  แสนประสิทธิ์
3. เด็กชายณัฐวุฒิ  บุญตา
4. เด็กชายวรพล  พลศรี
5. เด็กหญิงสุธีมนต์  วงษ์จันทร์
6. เด็กหญิงเทพธิดา  เมืองแก้ว
 
1. นายศรชัย  กันดี
2. นายธเนศ  ภักดีมี
3. นายกฤษฎา  กมลรัตน์