สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนอนุบาลด่านซ้าย สพป. เลย เขต ๓

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ โรงเรียนอนุบาลด่านซ้าย โรงเรียนด่านซ้าย โรงเรียนบ้านนาทุ่ม โรงเรียนบ้านโพนหนอง โรงเรียนบ้านหนองผือ
ระหว่าง วันที่ 13-16 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 64 ทองแดง 6 1. เด็กหญิงณัฐฐินันท์  แถวบุญตา
2. เด็กชายภีรพศ  พรหมดี
 
1. นายกฤษฎา  กมลรัตน์
 
2 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.1-ป.3 62 ทองแดง 11 1. เด็กหญิงสิริมา  แก้วแสงเพชร
 
1. นายสิริเวทย์  ชัยชนะ
 
3 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ป.4-ป.6 69 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายภควัต  ต้นกันยา
 
1. นางสาวภัทรา  จิ่มอาสา
 
4 คอมพิวเตอร์ การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 68 ทองแดง 11 1. เด็กชายธนพิพัฒน์  รักษามั่น
2. เด็กชายเฉลิมรักษ์  ยศปัญญา
 
1. นางสาวจารุณี  บุญสุวรรณ
2. นายศรชัย  กันดี
 
5 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์พานพุ่มสักการะ ป.4-ป.6 66.75 ทองแดง 7 1. เด็กหญิงจิราพัชร  เนื่องชมพู
2. เด็กหญิงปภาวรินทร์  อินทัง
3. เด็กหญิงประภาสิริ  ยอดแก้ว
4. เด็กหญิงปาริชาติ  เสนานุช
5. เด็กหญิงภัทรา  วัฒนกุล
6. เด็กหญิงอุทุมพร  ไชยเสนา
 
1. นางอวยพร  อำมะเหียะ
 
6 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 64.7 ทองแดง 12 1. เด็กชายปรมินทร์  สาลีศรี
2. เด็กชายพิสูจน์รัก  อิ่มเอิม
3. เด็กชายรัฐศาสตร์  ฤทธิศักดิ์
 
1. นางกัลยา  ชัยชนะ
2. นางสุมาลา  พุ่มอิ่ม