สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนอนุบาลด่านซ้าย สพป. เลย เขต ๓

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ โรงเรียนอนุบาลด่านซ้าย โรงเรียนด่านซ้าย โรงเรียนบ้านนาทุ่ม โรงเรียนบ้านโพนหนอง โรงเรียนบ้านหนองผือ
ระหว่าง วันที่ 13-16 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 78 เงิน 8 1. เด็กหญิงอพิศธิญา  จันทะพินิจ
 
1. นางประไพศิลป์  ศรีณรงค์ฤทธิ์
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กาพย์ยานี ๑๑ ป.4-ป.6 75 เงิน 8 1. เด็กหญิงรณิตา  ทองสุข
2. เด็กหญิงไรฮาลน่า  คานตระกูล
 
1. นางประไพศิลป์  ศรีณรงค์ฤทธิ์
2. นางมาวิณี  จันทนพ
 
3 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 70 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายสิริพงษ์  มงคลพัชรโรจน์
 
1. นางดวงทิพย์  สุวรรณโมลี
 
4 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6 70.9 เงิน 5 1. เด็กชายกฤดาการ  กลับแก้ว
2. เด็กชายพีรพล  อินทร์ตะ
 
1. นางสาวทิวาพร  นนทะโคตร
2. นางจารุณี  เนตรผง
 
5 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.1-ป.3 73.6 เงิน 6 1. เด็กหญิงกฤษติยา  กมลรัตน์
2. เด็กหญิงปิยกาญจน์  สืบกระโทก
3. เด็กชายรัฐภูมิ  สังปัสสา
4. เด็กชายรัตนภูมิ  แสงรัตน์
5. เด็กหญิงวิศรุตา  แพงศรี
 
1. นายสำเนียง  แดนสามสวน
 
6 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.4-ป.6 79.66 เงิน 6 1. เด็กหญิงจุฑาทิพย์  สิงห์สถิตย์
2. เด็กหญิงณัฐวดี  รัตนประยูร
3. เด็กหญิงพรพรรณ  โยธาจันทร์
4. เด็กหญิงพันรภา  พันธวิทย์
5. เด็กหญิงพิชญาภา  พรหมรักษา
 
1. นายสำเนียง  แดนสามสวน
 
7 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ป.4-ป.6 70 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายวชิรวิทย์  คุ้มภัย
 
1. นางสาวภัทรา  จิ่มอาสา
 
8 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน (ASEAN Quiz) ป.4-ป.6 73 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงกัญญารัตน์  ศรีพรหม
2. เด็กหญิงสกุลกาญจน์  วัลัยศรี
 
1. นางจันทร์ทิวา  จันทรมาศ
2. นางสาวกานดา  ไชยคำ