สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนอนุบาลด่านซ้าย สพป. เลย เขต ๓

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ โรงเรียนอนุบาลด่านซ้าย โรงเรียนด่านซ้าย โรงเรียนบ้านนาทุ่ม โรงเรียนบ้านโพนหนอง โรงเรียนบ้านหนองผือ
ระหว่าง วันที่ 13-16 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.1-ป.3 84 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงปรียาภรณ์  สมศรีแก้ว
 
1. นางชวาริน  ทัพใหญ่
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.4-ป.6 82.25 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงเกวลิน  วิเศษเขตการณ์
 
1. นางประไพศิลป์  ศรีณรงค์ฤทธิ์
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.1-ป.3 88.5 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงวรนิษฐา  แพงจันทร์
 
1. นางชวาริน  ทัพใหญ่
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 83.75 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงวรนิษฐา  พรหมศิลป์
 
1. นางนันทิยา  จันทรศร
 
5 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 94 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายนิธิศ  ดีด่านค้อ
 
1. นางสาวลัดดาวัลย์  ม้าวมงคล
 
6 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 2 ป.4-ป.6 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงกาญจนา  มู้จันทร์
2. เด็กหญิงวรินธร  เทียงดาห์
3. เด็กหญิงสุุภาวัลย์  ยศสุวรรณ
 
1. นางจารุณี  เนตรผง
2. นางจิตประไพ  เทพวีระกุล
 
7 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ป.4-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายธนกร  วลีเจริญพงษ์
2. เด็กหญิงภัทรวดี  แพงจันทร์
 
1. นางวิไลวรรณ  แพงศรี
2. นางนันทิยา  จันทศร
 
8 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 87.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงกุลนิษฐ์  เนตรแสงศรี
2. เด็กหญิงพรรณธร  แสงสว่าง
3. เด็กชายพิเศษสุทธิ์  ทวีทรัพย์
 
1. นางดาวใจ  พรหมสาขา ณ สกลนคร
2. นางสาวใบชา  สุทธิ
 
9 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ป.4-ป.6 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงณิชานันท์  จันทะแก้ว
2. เด็กชายพชรพล  เหมือนอินทร์
3. เด็กหญิงอมลวรรณ  วรรณเวช
 
1. นางดาวใจ  พรหมสาขา ณ สกลนคร
2. นางสาวใบชา  สุทธิ
 
10 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ป.4-ป.6 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายณัฐนันท์  เหมือนศรีชัย
2. เด็กหญิงนิชานันท์  จันทแก้ว
3. เด็กชายภูริ  แรมลี
 
1. นางดาวใจ  พรหมสาขา ณ สกลนคร
2. นางสาวใบชา  สุทธิ
 
11 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์(Science Show) ป.4-ป.6 90 ทอง 4 1. เด็กหญิงภาวิดา  สิงห์สถิตย์
2. เด็กชายภูริณัฐ  ฤทธิศักดิ์
3. เด็กหญิงสิริภัทร  อ่อนสมา
 
1. นางดาวใจ  พรหมสาขา ณ สกลนคร
2. นางสาวใบชา  สุทธิ
 
12 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.1-ป.3 80 ทอง 5 1. เด็กหญิงชุติมน  กอเจริญรัตน์
2. เด็กหญิงฐิตารีย์  พัฒนาพานิชกุล
3. เด็กหญิงธิตินันท์  เมตตา
4. เด็กหญิงนภัสสร  มุมมาลา
5. เด็กหญิงภูริชญา  ศรีพรหม
 
1. นางนิตยา  สิทธิ
2. นางขนิษฐา  เพ็ชรรักษ์
 
13 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.4-ป.6 82 ทอง 5 1. เด็กชายกิตติพัฒน์  สังปัสสา
2. เด็กหญิงฐานิต  เชื้อบุญมี
3. เด็กชายธนกฤต  สิทธิศักดิ์
4. เด็กหญิงประภาวรรณ  ต่อศิริ
5. เด็กหญิงรินลดา  พุทธสิมมา
 
1. นายสำเนียง  แดนสามสวน
2. นางวาสนา  นนทะโคตร
 
14 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3 91.88 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายภควัฒน์  เชื้อบุญมี
 
1. นางนิตยา  สิทธิ
 
15 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 91.45 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงปทิตตา  สำคัญ
 
1. นางสาวเพชรไพลิน  วิโรจน์รัญจวน
 
16 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 93.4 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงจิรพัชร์  เชื้อบุญมี
2. เด็กชายพิพัฒน์พนธ์  สาระมโน
 
1. นางสุวรรณา  กาญจนสิน
2. นางสาวนภาพร  วงษา
 
17 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 93.4 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงกานต์สินี  พรหมรักษา
2. เด็กชายธนพล  อินพินิจ
 
1. นางสุวรรณา  กาญจนสิน
2. นางสาวนภาพร  วงษา
 
18 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.4-ป.6 82 ทอง 4 1. เด็กหญิงอัครภา  มณีนุษย์
 
1. นางกัลยา  ชัยชนะ
 
19 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 83 ทอง 5 1. เด็กชายภานุพงษ์  จุลวิถี
 
 
20 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 82 ทอง 10 1. เด็กหญิงศิริรัตน์  สารมโน
2. เด็กหญิงสุภัสรา  สีสุวัน
 
1. นายสิริเวทย์  ชัยชนะ
2. นายสังข์ศิลป์ชัย  สังคีตศิลป์
 
21 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ป.1-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงพิชยา  พรหมรักษา
 
1. นางสาวเพชรไพลิน  วิโรจน์รัญจวน
 
22 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ป.1-ป.6 85.31 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงจารุพิชญา  สิทธิศักดิ์
2. เด็กหญิงพิชยา  พรหมรักษา
3. เด็กหญิงมณีรัตน์  บุพศิริ
4. เด็กหญิงวรรณวิษา  กันสุทธิ
5. เด็กหญิงวรัญญา  เวียงนนท์
6. เด็กหญิงวิรัชญา  โม้หิน
 
1. นางวารุณี  ศรีพรหม
2. นางจินตนา  กองลาแซ
3. นางฉวีวรรณ  ศรีบุตตา
4. นางสุมาลา  พุ่มอิ่ม
 
23 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ป.1-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงกฤตธีรา  เสนานุช
2. เด็กหญิงกุลนิษฐ์  เนตรแสงศรี
3. เด็กชายณัฐนันท์  เหมือนศรีชัย
4. เด็กชายธราดล  ตาริยะ
5. เด็กหญิงปณิตา  อินปลัด
6. เด็กหญิงปทิตตา  สำคัญ
7. เด็กหญิงปวาณี  พุกเงิน
8. เด็กชายพชรพล  เหมือนอินทร์
9. เด็กชายพิเศษสุทธิ์  ทวีทรัพย์
10. เด็กหญิงอมลวรรณ  วรรณเวช
 
1. นางสาวใบชา  สุทธิ
2. นางสาวทิวาพร  นนทะโคตร
3. นางจารุณี  เนตรผง
 
24 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ป.4-ป.6 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงกฤตธีรา  เสนานุช
2. เด็กหญิงภัทรลดา  มะปะเข
3. เด็กหญิงเอมิกา  ธนะสูตร
 
1. นางประไพศิลป์  ศรีณรงค์ฤทธิ์
2. นางสาวภัทรา  จิ่มอาสา
 
25 กิจกรรมท้องถิ่น การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวโปงลาง) ป.1-ป.6 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายภานุวัฒน์  แสงสว่าง
 
1. นายสังข์ศิลป์ชัย  สังคีตศิลป์
 
26 กิจกรรมท้องถิ่น การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวพิณ) ป.1-ป.6 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายพุฒิพงษ์  หอมวุฒิวงศ์
 
1. นายสังข์ศิลป์ชัย  สังคีตศิลป์
 
27 กิจกรรมท้องถิ่น การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวแคน) ป.1-ป.6 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายณัฐวุฒิ  พรหมรักษา
 
1. นายสังข์ศิลป์ชัย  สังคีตศิลป์
 
28 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6 83 ทอง 4 1. เด็กหญิงทรรวรี  สุธงษา
2. เด็กหญิงริจิรา  เนตรผง
3. เด็กหญิงศศิธร  คำหม
 
1. นางอวยพร  อำมะเหียะ
 
29 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ป.4-ป.6 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงกานต์ธิดา  เสนานุช
2. เด็กหญิงธนาภรณ์  นวลจันทร์
3. เด็กหญิงนรินธร  บัวชาบาล
 
1. นางอวยพร  อำมะเหียะ
 
30 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ป.4-ป.6 87.75 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงกัญญาพัชร  ต้นวังหิน
2. เด็กหญิงมณฑิลา  พรหมรักษา
3. เด็กหญิงเมธาวรรณ  พุทธสิมมา
 
1. นางอวยพร  อำมะเหียะ
2. นางสาวภัทรา  จัิ่มอาสา
 
31 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ป.4-ป.6 89.75 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงธนัชชา  ศรีบุตรตา
2. เด็กหญิงธัญทิวา  สารพงษ์
3. เด็กหญิงสุพัตรา  ทองหล้า
 
1. นางอวยพร  อำมะเหียะ
2. นางฉวีวรรณ  ศรีบุตตา
 
32 การงานอาชีพ การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ป.4-ป.6 85.98 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายธีรภัทร  พรมนำ
2. เด็กชายประกิจ  จุลวิถี
3. เด็กชายพชรพล  นนทะโคตร
 
1. นายสิทธิพล  อุ่นแก้ว
 
33 ปฐมวัย กิจกรรมเล่าเรื่องจากภาพ ปฐมวัย 90 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายณภัทร  หรรษา
2. เด็กหญิงประภัสสดา  คำจุลลา
3. เด็กหญิงภัควลัญชญ์  เชื้อบุญมี
4. เด็กหญิงอนุธิดา  คุณรอด
5. เด็กหญิงเบญญาภา  อินไข
 
1. นางนิภารัตน์  นนทการ
2. นางจินตนา  กองลาแซ
 
34 ปฐมวัย กิจกรรมเล่าเรื่องประกอบการแสดง ปฐมวัย 92.25 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงประภัสดา  คำจุลลา
2. เด็กหญิงศิริลักษณ์  วังแก้ว
3. เด็กหญิงศุภิสรา  เพียรวิทยา
4. เด็กหญิงอัสยุชมา  แถวบุญตา
5. เด็กหญิงอารดา  อ่านสมา
 
1. นางสุมาลา  พุ่มอิ่ม
2. นางสาวเพชรไพลิน  วิโรจน์รัญจวน
 
35 ปฐมวัย เกมการศึกษา(๗กิจกรรม) ปฐมวัย 100 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงบุรัสกร  จันทรศรี
2. เด็กชายรัฐศาสตร์  นวนตั้ว
 
1. นางฉวีวรรณ  ศรีบุตตา
2. นางกรุณา  ถึงนาค
 
36 ปฐมวัย การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงชนาพร  สิทธิศักดิ์
2. เด็กหญิงดุษฎี  อุ่นแก้ว
3. เด็กหญิงศิริยากร  เชื้อบุญมี
 
1. นางกัลยา  ชัยชนะ
2. นางสาวเพชรไพลิน  วิโรจน์รัญจวน
 
37 ปฐมวัย การวาดภาพระบายสีด้วยสีเทียน ปฐมวัย 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงเกษฎา  อุ่นแก้ว
 
1. นางกรุณา  ถึงนาค
 
38 เรียนร่วม - คณิตศาสตร์ การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 80 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายทิวไม้  วังคีรี
2. เด็กชายนพพร  บูรณวิชิต
 
1. นางสาวลัดดาวัลย์  ม้าวมงคล
2. นางดวงพิพย์  สุวรรณโมลี
 
39 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 87 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายจตุพร  บุญตั้ว
2. เด็กชายนพพร  บูรณวิชิต
3. เด็กชายพลพล  เครื่องทิพย์
 
1. นางอวยพร  อำมะเหียะ
2. นายสิทธิพล  อุ่นแก้ว
 
40 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายชัฏชลิต  สังเกต
2. เด็กชายภาณุวิชญ์  วันทองสุข
3. เด็กชายอนุวัต  มณีกันตา
 
1. นางอวยพร  อำมะเหียะ
 
41 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 86 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงมณฑาทิพย์  คำยี่
2. เด็กหญิงสุธาทิพย์  คำทิพย์
3. เด็กชายสุริยะ  เสนานุช
 
1. นางอวยพร  อำมะเหียะ
2. นางดาวใจ  พรหมสาขา ณ สกลนคร