สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านวังเวิน สพป. เลย เขต ๓

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ โรงเรียนอนุบาลด่านซ้าย โรงเรียนด่านซ้าย โรงเรียนบ้านนาทุ่ม โรงเรียนบ้านโพนหนอง โรงเรียนบ้านหนองผือ
ระหว่าง วันที่ 13-16 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อนกระดาษพับ ป.1-ป.3 77.7 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายธศธร  บุตรพรหม
2. เด็กชายอาทิตย์  สารมะโน
 
1. นายวชิระศักดิ์  แสนพรหม
2. นายมีชัย  สุคงเจริญ
 
2 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ หญิง ป.1-ป.6 77 เงิน 7 1. เด็กหญิงพิมพิลัย  ไตยวงค์
 
1. นายวชิระศักดิ์  แสนพรหม
 
3 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6 75.25 เงิน 14 1. เด็กชายพงษ์ศักดิ์  ศรีบุรินทร์
2. เด็กชายยศกร  พรมมาวัน
3. เด็กชายสิทธิพล  บุตรพรม
 
1. นายมีชัย  สุคงเจริญ
2. นางศศิประภา  นาทัน